P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– p²tisahagata½ saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. P²tisahagata½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. P²tisahagat± saddh±…pe… patthan± p²tisahagat±ya ca sukhasahagat±ya ca saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (4)
34. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– sukhasahagata½ saddha½ upaniss±ya sukhasahagatena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Sukhasahagata½ s²la½…pe… patthana½ sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya sukhasahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Sukhasahagat± saddh±…pe… patthan± sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ sukhasahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya sukhasahagatassa k±yaviññ±ºassa upanissayapaccayena paccayo. (1)
Sukhasahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– sukhasahagata½ saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Sukhasahagata½ s²la½…pe… patthana½ sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya p²tisahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Sukhasahagat± saddh±…pe… patthan± sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ p²tisahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Sukhasahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– sukhasahagata½ saddha½ upaniss±ya upekkh±sahagatena cittena d±na½ deti…pe… abhiñña½ upp±deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Sukhasahagata½ s²la½…pe… patthana½ sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya upekkh±sahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Sukhasahagat± saddh±…pe… patthan± sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upekkh±sahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (3)
Sukhasahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo …pe…. Pakat³panissayo– sukhasahagata½ saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Sukhasahagata½ s²la½…pe… patthana½ sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Sukhasahagat± saddh±…pe… patthan± sukhasahagata½ k±yaviññ±ºa½ p²tisahagat±ya ca sukhasahagat±ya ca saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (4)
35. Upekkh±sahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– upekkh±sahagata½ saddha½ upaniss±ya upekkh±sahagatena cittena d±na½ deti…pe… abhiñña½ upp±deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Upekkh±sahagata½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya upekkh±sahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Upekkh±sahagat± saddh±…pe… patthan± upekkh±sahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
Upekkh±sahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– upekkh±sahagata½ saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Upekkh±sahagata½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya p²tisahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Upekkh±sahagat± saddh±…pe… patthan± p²tisahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (2)
Upekkh±sahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– upekkh±sahagata½ saddha½ upaniss±ya sukhasahagatena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Upekkh±sahagata½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya sukhasahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Upekkh±sahagat± saddh±…pe… patthan± sukhasahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya sukhasahagatassa k±yaviññ±ºassa upanissayapaccayena paccayo. (3)
Upekkh±sahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– upekkh±sahagata½ saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. Upekkh±sahagata½ s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. Upekkh±sahagat± saddh±…pe… patthan± p²tisahagat±ya ca sukhasahagat±ya ca saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (4)
36. P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± p²tisahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– p²tisahagatañca sukhasahagatañca saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. P²tisahagatañca sukhasahagatañca s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya p²tisahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. P²tisahagat± ca sukhasahagat± ca saddh±…pe… patthan± p²tisahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (1)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± sukhasahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– p²tisahagatañca sukhasahagatañca saddha½ upaniss±ya sukhasahagatena cittena d±na½ deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. P²tisahagatañca sukhasahagatañca s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya sukhasahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. P²tisahagat± ca sukhasahagat± ca saddh±…pe… patthan± sukhasahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya sukhasahagatassa k±yaviññ±ºassa upanissayapaccayena paccayo. (2)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± upekkh±sahagatassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– p²tisahagatañca sukhasahagatañca saddha½ upaniss±ya upekkh±sahagatena cittena d±na½ deti …pe… abhiñña½ upp±deti…pe… diµµhi½ gaºh±ti. P²tisahagatañca sukhasahagatañca s²la½…pe… patthana½ upaniss±ya upekkh±sahagatena cittena d±na½ deti…pe… nigamagh±ta½ karoti. P²tisahagat± ca sukhasahagat± ca saddh±…pe… patthan± upekkh±sahagat±ya saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (3)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. Pakat³panissayo– p²tisahagatañca sukhasahagatañca saddha½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti. P²tisahagatañca sukhasahagatañca jh±na½ upp±deti, vipassana½ upp±deti, magga½ upp±deti, sam±patti½ upp±deti, m±na½ jappeti, diµµhi½ gaºh±ti. P²tisahagatañca sukhasahagatañca s²la½… suta½… c±ga½… pañña½… r±ga½… moha½… m±na½… diµµhi½… patthana½ upaniss±ya p²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena d±na½ deti, s²la½ sam±diyati, uposathakamma½ karoti. P²tisahagatañca sukhasahagatañca jh±na½ upp±deti…pe… sam±patti½ upp±deti. P²tisahagatena ca sukhasahagatena ca cittena adinna½ ±diyati, mus± bhaºati, pisuºa½ bhaºati, sampha½ palapati, sandhi½ chindati, nillopa½ harati, ek±g±rika½ karoti, paripanthe tiµµhati, parad±ra½ gacchati, g±magh±ta½ karoti, nigamagh±ta½ karoti. P²tisahagat± ca sukhasahagat± ca saddh±…pe… patthan± p²tisahagat±ya ca sukhasahagat±ya ca saddh±ya…pe… patthan±ya upanissayapaccayena paccayo. (4)

¾sevanapaccayo

37. P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± p²tisahagat± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ p²tisahagat±na½ khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo. P²tisahagata½ anuloma½ p²tisahagatassa gotrabhussa… anuloma½ vod±nassa… gotrabhu maggassa… vod±na½ maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (1)
P²tisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± p²tisahagat± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ sukhasahagat±na½ khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo. P²tisahagata½ anuloma½ sukhasahagatassa gotrabhussa ±sevanapaccayena paccayo. P²tisahagata½ anuloma½ sukhasahagatassa vod±nassa ±sevanapaccayena paccayo. P²tisahagata½ gotrabhu sukhasahagatassa maggassa… p²tisahagata½ vod±na½ sukhasahagatassa maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (2)
P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± p²tisahagat± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ p²tisahagat±nañca sukhasahagat±nañca ±sevanapaccayena paccayo…pe… p²tisahagata½ vod±na½ p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (3)
38. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa…pe… p²tisahagatassa dhammassa…pe… p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±sevanapaccayena paccayo (sa½khitta½. P²tinaya½ passitv± k±tabba½).
Upekkh±sahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± upekkh±sahagat± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ upekkh±sahagat±na½ khandh±na½…pe… upekkh±sahagata½ vod±na½ upekkh±sahagatassa maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (1)
39. P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± p²tisahagatassa dhammassa…pe… sukhasahagatassa dhammassa…pe… p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±sevanapaccayena paccayo– purim± purim± p²tisahagat± ca sukhasahagat± ca khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ p²tisahagat±nañca sukhasahagat±nañca khandh±na½ ±sevanapaccayena paccayo…pe… p²tisahagatañca sukhasahagatañca vod±na½ p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca maggassa ±sevanapaccayena paccayo. (3)

Kammapaccayo

40. P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik± [n±n±khaºik± (sy±. ka.)]. Sahaj±t±– p²tisahagat± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe p²tisahagat± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– p²tisahagat± cetan± vip±k±na½ p²tisahagat±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (1)
P²tisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– p²tisahagat± cetan± sampayuttak±na½ sukhasahagat±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe p²tisahagat± cetan± sampayuttak±na½ sukhasahagat±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– p²tisahagat± cetan± vip±k±na½ sukhasahagat±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (2)
P²tisahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– p²tisahagat± cetan± vip±k±na½ upekkh±sahagat±na½ khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (3)
P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– p²tisahagat± cetan± sampayuttak±na½ p²tisahagat±nañca sukhasahagat±nañca khandh±na½ kammapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe …pe…. N±n±kkhaºik±– p²tisahagat± cetan± vip±k±na½ p²tisahagat±nañca sukhasahagat±nañca khandh±na½ kammapaccayena paccayo. (4)
41. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa (catt±ripi gaºan±ni passitv± k±tabb±ni).
42. Upekkh±sahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±…pe….
Upekkh±sahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– upekkh±sahagat± cetan±…pe….
Upekkh±sahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– upekkh±sahagat± cetan±…pe….
Upekkh±sahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– upekkh±sahagat± cetan±…pe…. (4)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± p²tisahagatassa dhammassa (catt±ri k±tabb±ni, p²tisahagata½ anumajjantena vibhajitabba½). (4)

Vip±kapaccayo

43. P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– p²tisahagato vip±ko eko khandho tiººanna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½…pe… paµisandhikkhaºe p²tisahagato eko khandho tiººanna½ khandh±na½…pe… dve khandh± dvinna½ khandh±na½…pe….
(Yath± paµiccav±re hetupaccaye eva½ vitth±retabb± dasa pañh±.)

¾h±rapaccay±di

44. P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo… jh±napaccayena paccayo… maggapaccayena paccayo… sampayuttapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… (dasa pañh± vitth±retabb±) natthipaccayena paccayo… vigatapaccayena paccayo… (natthipi vigatampi anantarasadisa½) avigatapaccayena paccayo.

1. Paccay±nuloma½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

45. Hetuy± dasa, ±rammaºe so¼asa, adhipatiy± so¼asa, anantare so¼asa, samanantare so¼asa, sahaj±te dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye so¼asa, ±sevane dasa, kamme so¼asa, vip±ke dasa, ±h±re indriye jh±ne magge sampayutte atthiy± dasa, natthiy± so¼asa, vigate so¼asa, avigate dasa.
(Kusalattika½ anuloma½ anumajjantena gaºetabba½.)

Anuloma½.

Paccan²yuddh±ro

46. P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
P²tisahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
P²tisahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
P²tisahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)
47. Sukhasahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
Sukhasahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
Sukhasahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
Sukhasahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)
48. Upekkh±sahagato dhammo upekkh±sahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
Upekkh±sahagato dhammo p²tisahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
Upekkh±sahagato dhammo sukhasahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
Upekkh±sahagato dhammo p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)
49. P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± p²tisahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (1)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± sukhasahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (2)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± upekkh±sahagatassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (3)
P²tisahagato ca sukhasahagato ca dhamm± p²tisahagatassa ca sukhasahagatassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo. (4)

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

50. Nahetuy± so¼asa, na-±rammaºe na-adhipatiy± na-anantare nasamanantare nasahaj±te na-aññamaññe nanissaye na-upanissaye napurej±te napacch±j±te na-±sevane nakamme navip±ke na-±h±re na-indriye najh±ne namagge nasampayutte navippayutte no-atthiy± nonatthiy± novigate no-avigate sabbattha so¼asa.
(Paccan²ya½ anumajjantena gaºetabba½.)

Paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Duka½

51. Hetupaccay± na-±rammaºe dasa, na-adhipatiy± dasa, na-anantare nasamanantare na-upanissaye napurej±te napacch±j±te na-±sevane nakamme navip±ke na-±h±re na-indriye najh±ne namagge navippayutte nonatthiy± novigate sabbattha dasa.
(Anulomapaccan²ya½ anumajjantena gaºetabba½.)

Anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Duka½

52. Nahetupaccay± ±rammaºe so¼asa, adhipatiy± anantare samanantare so¼asa, sahaj±te dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye so¼asa, ±sevane dasa, kamme so¼asa, vip±ke dasa, ±h±re dasa, indriye dasa, jh±ne dasa, magge dasa, sampayutte dasa, atthiy± dasa, natthiy± so¼asa, vigate so¼asa, avigate dasa.
(Paccan²y±nuloma½ anumajjantena gaºetabba½.)

Paccan²y±nuloma½.

P²tittika½ niµµhita½.