Avitakka-avic±ro dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa kammapaccayena paccayo– sahaj±t±, n±n±kkhaºik±. Sahaj±t±– avitakka-avic±r± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe avitakka-avic±r± cetan± sampayuttak±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. N±n±kkhaºik±– avitakka-avic±r± cetan± vip±k±na½ avitakka-avic±r±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ kammapaccayena paccayo. (1)

Vip±kapaccayo

116. Savitakkasavic±ro dhammo savitakkasavic±rassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko savitakkasavic±ro eko khandho tiººanna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… paµisandhikkhaºe savitakkasavic±ro eko khandho tiººanna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe….
Savitakkasavic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±k± savitakkasavic±r± khandh± vitakkassa vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe….
(Savitakkasavic±ram³lak± sattapi pañh± paripuºº±.)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko avitakkavic±ramatto eko khandho tiººanna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe vip±ko avitakkavic±ramatto eko khandho…pe….
(Avitakkavic±ramattam³lak± pañca pañh± k±tabb±, vip±kanti niy±metabb±.)
117. Avitakka-avic±ro dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko avitakka-avic±ro eko khandho tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… dve khandh± pe… vip±ko vic±ro cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe… khandh± vatthussa vip±kapaccayena paccayo. Vic±ro vatthussa vip±kapaccayena paccayo. (1)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe vip±ko vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo. (2)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe vip±ko vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. (3)
118. Avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± avitakkavic±ramattassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko avitakkavic±ramatto eko khandho ca vic±ro ca tiººanna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± avitakka-avic±rassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±k± avitakkavic±ramatt± khandh± ca vic±ro ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe avitakkavic±ramatt± khandh± ca vic±ro ca kaµatt±r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. (2)
Avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± avitakkavic±ramattassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko avitakkavic±ramatto eko khandho ca vic±ro ca tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… paµisandhikkhaºe vip±ko avitakkavic±ramatto eko khandho ca vic±ro ca tiººanna½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. (3)
Savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± savitakkasavic±rassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko savitakkasavic±ro eko khandho ca vitakko ca tiººanna½ khandh±na½ vip±kapaccayena paccayo…pe… dve khandh±…pe… paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± avitakka-avic±rassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±k± savitakkasavic±r± khandh± ca vitakko ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± savitakkasavic±rassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa vip±kapaccayena paccayo– vip±ko savitakkasavic±ro eko khandho ca vitakko ca tiººanna½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ vip±kapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (3)

¾h±rapaccayo

119. Savitakkasavic±ro dhammo savitakkasavic±rassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– savitakkasavic±r± ±h±r± sampayuttak±na½ khandh±na½ ±h±rapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– savitakkasavic±r± ±h±r± vitakkassa ±h±rapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe….
(Savitakkasavic±ram³lak± imin± k±raºena satta pañh± vibhajitabb±.)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt± ±h±r± sampayuttak±na½ khandh±na½ ±h±rapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt± ±h±r± vic±rassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ ±h±rapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakkavic±ramattassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt± ±h±r± sampayuttak±na½ khandh±na½ vic±rassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ ±h±rapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (3)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo– avitakka-avic±r± ±h±r± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ ±h±rapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro imassa k±yassa ±h±rapaccayena paccayo.

Indriyapaccayo

120. Savitakkasavic±ro dhammo savitakkasavic±rassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– savitakkasavic±r± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ indriyapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– savitakkasavic±r± indriy± vitakkassa indriyapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (7)
(Savitakkasavic±ram³lak± satta pañh± imin± k±raºena vibhajitabb±.)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ indriyapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt± indriy± vic±rassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakkavic±ramattassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ vic±rassa ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (3)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa indriyapaccayena paccayo– avitakka-avic±r± indriy± sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe… cakkhundriya½ cakkhuviññ±ºassa …pe… k±yindriya½ k±yaviññ±ºassa indriyapaccayena paccayo. R³paj²vitindriya½ kaµatt±r³p±na½ indriyapaccayena paccayo. (1)

Jh±napaccayo

121. Savitakkasavic±ro dhammo savitakkasavic±rassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– savitakkasavic±r±ni jh±naªg±ni sampayuttak±na½ khandh±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (7)
(Savitakkasavic±ram³lak± satta pañh± imin± k±raºena vibhajitabb±.)
Avitakkavic±ramatto dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt±ni jh±naªg±ni sampayuttak±na½ khandh±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (5)
(Avitakkavic±ramattam³lak± pañca pañh± imin± k±raºena vibhajitabb±.)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakka-avic±rassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– avitakka-avic±r±ni jh±naªg±ni sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Vic±ro cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe vic±ro kaµatt±r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Vic±ro vatthussa jh±napaccayena paccayo. (1)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ jh±napaccayena paccayo. (2)
Avitakka-avic±ro dhammo avitakkavic±ramattassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa jh±napaccayena paccayo– vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe vic±ro avitakkavic±ramatt±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. (3)
122. Avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± avitakkavic±ramattassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt±ni jh±naªg±ni vic±ro ca sampayuttak±na½ khandh±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± avitakka-avic±rassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt±ni jh±naªg±ni vic±ro ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)
Avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± avitakkavic±ramattassa ca avitakka-avic±rassa ca dhammassa jh±napaccayena paccayo– avitakkavic±ramatt±ni jh±naªg±ni vic±ro ca sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe avitakkavic±ramatt±ni jh±naªg±ni vic±ro ca sampayuttak±na½ khandh±na½ kaµatt± ca r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. (3)
Savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± savitakkasavic±rassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– savitakkasavic±r±ni jh±naªg±ni vitakko ca sampayuttak±na½ khandh±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± avitakka-avic±rassa dhammassa jh±napaccayena paccayo– savitakkasavic±r±ni jh±naªg±ni vitakko ca cittasamuµµh±n±na½ r³p±na½ jh±napaccayena paccayo. Paµisandhikkhaºe…pe…. (2)