Avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vic±rańca paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe ca vic±rańca paµicca dve khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½. Paµisandhikkhaŗe avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vic±rańca paµicca tayo khandh± kaµatt± ca r³pa½…pe… dve khandhe ca vic±rańca paµicca dve khandh± kaµatt± ca r³pa½. Paµisandhikkhaŗe avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vatthuńca paµicca tayo khandh± vic±ro ca…pe… dve khandhe ca vatthuńca paµicca dve khandh± vic±ro ca. (5)
6. Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vitakkańca paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vitakkańca paµicca dve khandh±. (1)
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– savitakkasavic±re khandhe ca vitakkańca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. Paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±re khandhe ca vitakkańca paµicca kaµatt±r³pa½. (2)
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe ca vitakkańca paµicca dve khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½. Paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca paµicca tayo khandh± kaµatt± ca r³pa½…pe… dve khandhe ca vitakkańca paµicca dve khandh± kaµatt± ca r³pa½. (3)
7. Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca vatthuńca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vitakkańca vatthuńca paµicca dve khandh±. (1)
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±– savitakkasavic±re khandhe ca vitakkańca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. Paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±re khandhe ca vitakkańca mah±bh³te ca paµicca kaµatt±r³pa½. (2)
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±– paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca vatthuńca paµicca tayo khandh±, tayo khandhe ca vitakkańca vatthuńca paµicca eko khandho, dve khandhe ca vitakkańca vatthuńca paµicca dve khandh±; savitakkasavic±re khandhe ca vitakkańca mah±bh³te ca paµicca kaµatt±r³pa½. (3)

¾rammaŗapaccayo

8. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (1)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– savitakkasavic±re khandhe paµicca vitakko. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (2)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± vitakko ca…pe… dve khandhe paµicca dve khandh± vitakko ca. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (3)
9. Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– avitakkavic±ramatta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (1)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– vitakka½ paµicca savitakkasavic±r± khandh±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (2)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– avitakkavic±ramatte khandhe paµicca vic±ro. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (3)
Avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay±– avitakkavic±ramatta½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± vic±ro ca…pe… dve khandhe paµicca dve khandh± vic±ro ca paµisandhikkhaŗe…pe…. (4)
10. Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– avitakka-avic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe avitakka-avic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe vatthu½ paµicca khandh±, vatthu½ paµicca vic±ro. (1)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe vatthu½ paµicca savitakkasavic±r± khandh±. (2)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– vic±ra½ paµicca avitakkavic±ramatt± khandh±. Paµisandhikkhaŗe vic±ra½ paµicca avitakkavic±ramatt± khandh± Paµisandhikkhaŗe vatthu½ paµicca avitakkavic±ramatt± khandh±. Paµisandhikkhaŗe vatthu½ paµicca vitakko. (3)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe vatthu½ paµicca avitakkavic±ramatt± khandh± vic±ro ca. (4)
Avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe vatthu½ paµicca savitakkasavic±r± khandh± ca vitakko ca. (5)
11. Savitakkasavic±rańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vatthuńca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuńca paµicca dve khandh±. (1)
Savitakkasavic±rańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±re khandhe ca vatthuńca paµicca vitakko. (2)
Savitakkasavic±rańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vatthuńca paµicca tayo khandh± vitakko ca…pe… dve khandhe ca vatthuńca paµicca dve khandh± vitakko ca. (3)
12. Avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe vitakkańca vatthuńca paµicca savitakkasavic±r± khandh±. (1)
Avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vic±rańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vic±rańca paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vic±rańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vic±rańca paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vatthuńca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vatthuńca paµicca dve khandh±. (2)
Avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe avitakkavic±ramatte khandhe ca vatthuńca paµicca vic±ro. (3)
Avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe avitakkavic±ramatta½ eka½ khandhańca vatthuńca paµicca tayo khandh± vic±ro ca…pe… dve khandhe ca vatthuńca paµicca dve khandh± vic±ro ca. (4)
13. Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vitakkańca paµicca dve khandh±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (1)
Savitakkasavic±rańca avitakkavic±ramattańca avitakka-avic±rańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±– paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandhańca vitakkańca vatthuńca paµicca tayo khandh±…pe… dve khandhe ca vitakkańca vatthuńca paµicca dve khandh±. (1)
(Dve paccay± sajjh±yamaggena vibhatt±, eva½ avases± v²satipaccay± vibhajitabb±.)

Vippayuttapaccayo

14. Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro dhammo uppajjati vippayuttapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… vatthu½ vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh±…pe… vatthu½ vippayuttapaccay±. (1)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati vippayuttapaccay±– savitakkasavic±re khandhe paµicca vitakko; vatthu½ vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (2)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro dhammo uppajjati vippayuttapaccay±– savitakkasavic±re khandhe paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½, khandhe vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (3)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti vippayuttapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… khandh± vatthu½ vippayuttapaccay± Cittasamuµµh±na½ r³pa½ khandhe vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (4)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti vippayuttapaccay±– savitakkasavic±re khandhe paµicca vitakko ca cittasamuµµh±nańca r³pa½. Vitakko vatthu½ vippayuttapaccay±. Cittasamuµµh±na½ r³pa½ khandhe vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (5)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca dhamm± uppajjanti vippayuttapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± vitakko ca…pe… dve khandhe paµicca dve khandh± vitakko ca, vatthu½ vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (6)
Savitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro ca avitakkavic±ramatto ca avitakka-avic±ro ca dhamm± uppajjanti vippayuttapaccay±– savitakkasavic±ra½ eka½ khandha½ paµicca tayo khandh± vitakko ca cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe paµicca dve khandh± vitakko ca cittasamuµµh±nańca r³pa½. Khandh± ca vitakko ca vatthu½ vippayuttapaccay±. Cittasamuµµh±na½ r³pa½ khandhe vippayuttapaccay±. Paµisandhikkhaŗe…pe…. (7)