190. Nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purej±te dve, ±sevane dve, kamme dve, vip±ke eka½, ±h±re dve, indriye dve jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Tika½

191. Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Sattaka½

192. Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½, (sabbattha eka½) …pe….

Ek±dasaka½

193. Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay±.
(Y±v±sevan± sabba½ sadisa½, nakamme gaºite pañca pañh± honti.)

Dv±dasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… na-±sevanapaccay± nakammapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Cuddasaka½

194. Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Ekav²saka½

195. Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± na-indriyapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

Na-±rammaºaduka½

196. Na-±rammaºapaccay± hetuy± pañca, adhipatiy± pañca, sahaj±te pañca, aññamaññe eka½, nissaye pañca, kamme pañca, vip±ke eka½, ±h±re pañca, indriye pañca, jh±ne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiy± pañca, avigate pañca.

Tika½

197. Na-±rammaºapaccay± nahetupaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.
(Yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Na-adhipatiduka½

198. Na-adhipatipaccay± hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, anantare t²ºi, samanantare t²ºi, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, upanissaye t²ºi, purej±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme nava, vip±ke eka½, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte t²ºi, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate nava.

Tika½

199. Na-adhipatipaccay± nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve purej±te dve, ±sevane dve, kamme dve, vip±ke eka½, ±h±re dve, indriye dve, jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Catukka½

200. Na-adhipatipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-anantar±diduk±ni

201. Na-anantarapaccay±… nasamanantarapaccay±… na-aññamañña-paccay±… na-upanissayapaccay± hetuy± pañca, adhipatiy± pañca, sahaj±te pañca, aññamaññe eka½, nissaye pañca, kamme pañca, vip±ke eka½, ±h±re pañca, indriye pañca, jh±ne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiy± pañca, avigate pañca.

Tika½

202. Na-upanissayapaccay± nahetupaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Napurej±taduka½

203. Napurej±tapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± satta, anantare t²ºi samanantare t²ºi, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, upanissaye t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± satta, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate satta.

Tika½

204. Napurej±tapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, ±sevane eka½, kamme dve, vip±ke eka½, ±h±re dve, indriye dve, jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte eka½, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Catukka½

205. Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½ ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Napacch±j±taduka½

206. Napacch±j±tapaccay± hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava, anantare t²ºi, samanantare t²ºi, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, upanissaye t²ºi, purej±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme nava, vip±ke eka½, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte t²ºi, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate nava.

Tika½

207. Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purej±te dve, ±sevane dve, kamme dve, vip±ke eka½, ±h±re dve, indriye dve, jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Catukka½

208. Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-±sevanaduka½

209. Na-±sevanapaccay± hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava, anantare t²ºi, samanantare t²ºi, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, upanissaye t²ºi, purej±te t²ºi, kamme nava, vip±ke eka½, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte t²ºi, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate nava.

Tika½

210. Na-±sevanapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purej±te dve, kamme dve, vip±ke eka½, ±h±re dve, indriye dve, jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Catukka½

211. Na-±sevanapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½ nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Nakammaduka½

212. Nakammapaccay± hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± t²ºi, anantare t²ºi, samanantare t²ºi, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye t²ºi, purej±te t²ºi, ±sevane t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate t²ºi.

Tika½

213. Nakammapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe eka½, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, upanissaye eka½, purej±te eka½, ±sevane eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, sampayutte eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate eka½.

Catukka½

214. Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Navip±kaduka½

215. Navip±kapaccay± hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava, anantare t²ºi, samanantare t²ºi, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, upanissaye t²ºi, purej±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme nava, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava magge nava, sampayutte t²ºi, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate nava.

Tika½

216. Navip±kapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, purej±te dve, ±sevane dve, kamme dve, ±h±re dve, indriye dve, jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte dve, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Catukka½

217. Navip±kapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-±h±raduka½

218. Na-±h±rapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-indriyaduka½

219. Na-indriyapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Najh±naduka½

220. Najh±napaccay± ±rammaºe eka½, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½ nissaye eka½, upanissaye eka½, purej±te eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, sampayutte eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Namaggatika½

221. Namaggapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe eka½, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, upanissaye eka½, purej±te eka½, ±sevane eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, sampayutte eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate eka½.