Nakammaduka½

119. Nakammapaccay± nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi na-±sevane t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re eka½, na-indriye eka½ najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Tika½

120. Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, (sabbattha eka½) nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Navip±kaduka½

121. Navip±kapaccay± nahetuy± dve, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

122. Navip±kapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± dve, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte dve, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Catukka½

123. Navip±kapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± eka½, (sabbattha eka½) nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Na-±h±r±diduk±ni

124. Na-±h±rapaccay± …pe… na-indriyapaccay±…pe… najh±napaccay±…pe… namaggapaccay± nahetuy± eka½, (sabbattha eka½) nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Nasampayuttaduka½

125. Nasampayuttapaccay± nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca, (na-±rammaºapaccayasadisa½) novigate pañca.

Navippayuttaduka½

126. Navippayuttapaccay± nahetuy± dve, na ±rammaºe eka½, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re eka½, na indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Tika½

127. Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± dve, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme eka½, navip±ke dve, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Catukka½

128. Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, (sabbattha eka½) nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Nonatthi-novigataduk±ni

129. Nonatthipaccay± novigatapaccay± nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te pañca, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme eka½, navip±ke pañca, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte eka½, nonatthiy± pañca.

Tika½

130. Novigatapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, (sabbattha eka½) navippayutte eka½, nonatthiy± eka½…pe….

Paccan²ya½

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

131. Hetupaccay± na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

132. Hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi.

Catukka½

133. Hetupaccay± ±rammaºapaccay± adhipatipaccay± napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi…pe….

Ek±dasaka½

134. Hetupaccay± ±rammaºapaccay± adhipatipaccay± anantarapaccay± samanantarapaccay± sahaj±tapaccay± aññamaññapaccay± nissayapaccay± upanissayapaccay± purej±tapaccay± napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi.

Dv±dasaka½ (s±sevana½)

135. Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± ±sevanapaccay± napacch±j±te t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi…pe….

Tev²saka½ (s±sevana½)

136. Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± ±sevanapaccay± kammapaccay± ±h±rapaccay± indriyapaccay± jh±napaccay± maggapaccay± sampayuttapaccay± vippayuttapaccay± atthipaccay± natthipaccay± vigatapaccay± avigatapaccay± napacch±j±te t²ºi, navip±ke t²ºi.

Terasaka½ (savip±ka½)

137. Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± vip±kapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½…pe….

Tev²saka½ (savip±ka½)

138. Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± vip±kapaccay± ±h±rapaccay± indriyapaccay± jh±napaccay± maggapaccay± sampayuttapaccay± vippayuttapaccay± atthipaccay± natthipaccay± vigatapaccay± avigatapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½.

Hetum³laka½.

¾rammaºaduka½

139. ¾rammaºapaccay± nahetuy± dve, na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte t²ºi.

Tika½

140. ¾rammaºapaccay± hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi.

¾rammaºam³laka½.

(Yath± hetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Adhipatiduka½

141. Adhipatipaccay± na-±rammaºe pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava nakamme t²ºi, navip±ke nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca…pe….

Catukka½

142. Adhipatipaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi…pe….

Anantara-samanantaraduk±ni

(Anantarapaccay± samanantarapaccay± yath± ±rammaºapaccay±, eva½ vitth±retabb±.)

Sahaj±taduka½

143. Sahaj±tapaccay± nahetuy± dve, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, na jh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

144. Sahaj±tapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Catukka½

145. Sahaj±tapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi.

(Yath± hetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Aññamaññaduka½

146. Aññamaññapaccay± nahetuy± dve, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Tika½

147. Aññamaññapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Catukka½

148. Aññamaññapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi.

(Yath± hetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Nissaya-upanissayaduk±ni

149. Nissayapaccay± nahetuy± dve, na-±rammaºe pañca.

(Nissayapaccay± yath± sahaj±tam³laka½. Upanissayapaccay± yath± ±rammaºam³laka½.)

Purej±taduka½

150. Purej±tapaccay± nahetuy± dve, na-adhipatiy± t²ºi, na pacch±j±te t²ºi, na ±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, najh±ne eka½, namagge eka½.

Tika½

151. Purej±tapaccay± hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi.

(Yath± hetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

¾sevanaduka½

152. ¾sevanapaccay± nahetuy± dve, na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, namagge eka½, navippayutte t²ºi.

Tika½

153. ¾sevanapaccay± hetupaccay± na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, navippayutte t²ºi.

(Yath± hetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Kammaduka½

154. Kammapaccay± nahetuy± dve, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

155. Kammapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, navip±ke nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.