Na-upanissayam³laka½.

Napurej±taduka½

639. Napurej±tapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, upanissaye nava, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± nava, natthiy± satta, vigate satta, avigate nava…pe….

Catukka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± adhipatiy± satta, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, upanissaye nava, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± nava, natthiy± satta, vigate satta, avigate nava…pe….

Navaka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± upanissaye nava, pacch±j±te t²ºi, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte t²ºi, atthiy± pañca, avigate pañca (sa½khitta½).

Napurej±tam³laka½.

Napacch±j±taduka½

640. Napacch±j±tapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye nava, purej±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Navaka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nissaye t²ºi, upanissaye nava, purej±te t²ºi, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte t²ºi atthiy± t²ºi, avigate t²ºi.

Dasaka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± upanissaye nava, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½ (sa½khitta½).

Napacch±j±tam³laka½.

Na-±sevanaduka½

641. Na-±sevanapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa, natthiy± pañca, vigate pañca, avigate terasa…pe….

Navaka½

Na-±sevanapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nissaye t²ºi, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte pañca, atthiy± satta, avigate satta (sa½khitta½).

Na-±sevanam³laka½.

Nakammaduka½

642. Nakammapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Navaka½

Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nissaye t²ºi, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte pañca, atthiy± satta, avigate satta (sa½khitta½).

Nakammam³laka½.

Navip±kaduka½

643. Navip±kapaccay± hetuy± satta…pe… avigate terasa.
(Yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Navip±kam³laka½.

Na-±h±raduka½

644. Na-±h±rapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme dve, vip±ke eka½, indriye satta jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

Catukka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± adhipatiy± satta, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme dve, vip±ke eka½, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate terasa…pe….

B±v²saka½

Na-±h±rapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½ (sa½khitta½).

Na-±h±ram³laka½.

Na-indriyaduka½

645. Na-indriyapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava…pe… avigate terasa…pe…. (Na-indriyapaccay± kamme satta pañh±.)

B±v²saka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± (m³laka½ sa½khitta½) navip±kapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½ (yath± nahetum³laka½ [nahetum³lake (sy±.)]. Sa½khitta½).

Na-indriyam³laka½.

Najh±naduka½

646. Najh±napaccay± hetuy± satta, ±rammaºe nava…pe… avigate terasa.
(Yath± nahetum³laka½, eva½ najh±nam³laka½ vitth±retabba½.)

Najh±nam³laka½.

Namaggaduka½

647. Namaggapaccay± hetuy± satta…pe… avigate terasa.
(Yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Namaggam³laka½.

Nasampayuttaduka½

648. Nasampayuttapaccay± hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± aµµha, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te pañca, aññamaññe eka½, nissaye satta, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± satta, natthiy± satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Catukka½

Nasampayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± adhipatiy± t²ºi, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te pañca, aññamaññe eka½, nissaye satta, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± satta, natthiy± satta, vigate satta, avigate satta…pe….

Navaka½

Nasampayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nissaye t²ºi, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte pañca, atthiy± satta, avigate satta.

Dasaka½

Nasampayuttapaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± upanissaye nava, pacch±j±te t²ºi, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte t²ºi, atthiy± pañca, avigate pañca…pe….

Dv±dasaka½

Nasampayuttapaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± pacch±j±te t²ºi, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, vippayutte t²ºi, atthiy± pañca, avigate pañca (sa½khitta½).

Nasampayuttam³laka½.

Navippayuttaduka½

649. Navippayuttapaccay± hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± satta, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava, purej±te t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme pañca, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, atthiy± pañca, natthiy± satta, vigate satta, avigate pañca…pe….

Catukka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± adhipatiy± t²ºi, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava, ±sevane t²ºi, kamme pañca, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, natthiy± satta, vigate satta, avigate t²ºi…pe….

Sattaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava, kamme pañca, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi…pe….

Navaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± upanissaye nava, kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Ek±dasaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± kamme dve, ±h±re eka½, indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

Pannarasaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nakammapaccay± ±h±re eka½, indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Sattarasaka½ (s±h±ra½)

Navippayuttapaccay± nahetupaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

B±v²saka½ (s±h±ra½)

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) na-±h±rapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± indriye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

Sattarasaka½ (sa-indriya½)

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) navip±kapaccay± na-indriyapaccay± ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

B±v²saka½ (sa-indriya½)

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) na-indriyapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

Navippayuttam³laka½.

No-atthiduka½

650. No-atthipaccay± ±rammaºe nava, adhipatiy± satta, anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, ±sevane t²ºi, kamme dve, natthiy± satta, vigate satta…pe….

Catukka½

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± anantare satta, samanantare satta, upanissaye nava, ±sevane t²ºi, kamme dve, natthiy± satta, vigate satta…pe….

Sattaka½

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± upanissaye nava, kamme dve…pe….

Catuv²saka½ (sa-upanissaya½)

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± na-indriyapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± no-avigatapaccay± kamme dve.

Catuv²saka½ (sakamma½)

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± na-indriyapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigatapaccay± no-avigatapaccay± upanissaye nava.

No-atthim³laka½.

Nonatthiduka½

651. Nonatthipaccay± hetuy± satta…pe… avigate terasa.
(Yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Nonatthim³laka½.

Novigataduka½

652. Novigatapaccay± hetuy± satta…pe… avigate terasa.
(Yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Novigatam³laka½.

No-avigataduka½

653. No-avigatapaccay± ±rammaºe nava…pe… natthiy± satta, vigate satta.
(Yath± no-atthim³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

No-avigatam³laka½.

Pañh±v±rassa paccan²y±nuloma½.

Kusalattika½ niµµhita½.