Samanantaraghaµan± (3)

566. Samanantara-anantara-upanissaya-natthi-vigatanti nahetuy± satta, na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, nasahaj±te satta, na-aññamaññe satta, nanissaye satta, napurej±te satta napacch±j±te satta, na-±sevane pañca, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte satta, no-atthiy± satta, no-avigate satta.
Samanantara-anantara-upanissaya-±sevana-natthi-vigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, no-atthiy± t²ºi, no-avigate t²ºi.
Samanantara-anantara-upanissaya-kamma-natthi-vigatanti nahetuy± eka½ na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, nanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, no-atthiy± eka½, no-avigate eka½.

Samanantaram³laka½.

Sahaj±taduka½

567. Sahaj±tapaccay± nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± nava, novigate nava. (20)

Sahaj±taghaµan± (10)

568. Sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye nava…pe… namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± nava, novigate nava.
Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Avip±ka½– 5)
Sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Savip±ka½– 5)

Sahaj±tam³laka½.

Aññamaññaduka½

569. Aññamaññapaccay± nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi novigate t²ºi. (19)

Aññamaññaghaµan± (6)

570. Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Avip±ka½– 3)
Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti nahetuy± eka½ na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Savip±ka½– 3)

Aññamaññam³laka½.

Nissayaduka½

571. Nissayapaccay± nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te t²ºi na-aññamaññe satta, na-upanissaye terasa, napurej±te nava, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte t²ºi, nonatthiy± terasa, novigate terasa. (21)

Nissayamissakaghaµan± (6)

572. Nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe satta, na-upanissaye terasa, napurej±te nava, na pacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte t²ºi, nonatthiy± terasa, novigate terasa.
Nissaya-adhipati-atthi-avigatanti nahetuy± aµµha, na-±rammaºe satta, na-anantare aµµha, nasamanantare aµµha, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te aµµha, na-±sevane aµµha, nakamme aµµha, navip±ke aµµha, na-±h±re aµµha, na-indriye aµµha, najh±ne aµµha, namagge aµµha, nasampayutte catt±ri, navippayutte t²ºi, nonatthiy± aµµha, novigate aµµha.
Nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuy± satta, na-±rammaºe satta na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta.
Nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te t²ºi, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.