(Kha) anuloma-ok▒so

101. (Ka) yattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhanti tattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhant▓ti? żmant▒.
(Kha) yattha v▒ pana akusal▒ dhamm▒ nirujjhanti tattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhant▓ti? żmant▒.
(Ka) yattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhanti tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhant▓ti? żmant▒.
(Kha) yattha v▒ pana aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhanti tattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhant▓ti?
Asa˝˝asatte tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhanti, no ca tattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhanti. Catuvok▒re pa˝cavok▒re tattha aby▒kat▒ ca dhamm▒ nirujjhanti kusal▒ ca dhamm▒ nirujjhanti.
102. (Ka) yattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhanti tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhant▓ti? żmant▒.
(Kha) yattha v▒ pana aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhanti tattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhant▓ti?
Asa˝˝asatte tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhanti, no ca tattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhanti. Catuvok▒re pa˝cavok▒re tattha aby▒kat▒ ca dhamm▒ nirujjhanti akusal▒ ca dhamm▒ nirujjhanti.