(©a) paccan²ka-ok±so

425. Yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tattha sotindriya½ na uppajjissat²ti?…Pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

426. (Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha sotindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha sotindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha sotindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha sotindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Suddh±v±s±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha Suddh±v±s±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ ye ca sacakkhuk± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Suddh±v±s±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ ye ca sacakkhuk± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Suddh±v±s±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjitth±ti?
Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjittha. Suddh±v±s±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjittha. (Cakkhundriyam³laka½)
427. (Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha. R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha. R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca sagh±nak± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca sagh±nak± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjittha. (Gh±nindriyam³laka½)
428. (Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjittha tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha. R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjissati
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ y± ca itthiyo somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha itthindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjittha. (Itthindriyam³laka½)
429. (Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca puris± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjittha.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca puris± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha purisindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjittha. (Purisindriyam³laka½)
430. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha.
Yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? Uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjitth±ti? Uppajjittha. (J²vitindriyam³laka½)
431. (Ka) yassa yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Suddh±v±s±na½ dutiye citte vattam±ne tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjittha upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjittha.
Yassa yattha somanassindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Suddh±v±s±na½ dutiye citte vattam±ne tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjitth±ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjittha. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjittha. (Somanassindriyam³laka½)
432. Yassa yattha upekkhindriya½ na uppajjittha tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjitth±ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjittha. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjittha. (Upekkhindriyam³laka½)
433. Yassa yattha saddhindriya½ na uppajjittha tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha saddhindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½ na uppajjitth±ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ na uppajjittha. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati saddhindriyañca na uppajjittha. (Saddhindriyam³laka½)
434. (Ka) yassa yattha paññindriya½ na uppajjittha tassa tattha manindriya½ na uppajjissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha paññindriya½ na uppajjittha, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha paññindriyañca na uppajjittha manindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha paññindriya½ na uppajjitth±ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ na uppajjittha. Asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati paññindriyañca na uppajjittha. (Paññindriyam³laka½)…pe….

Pavattiv±ro niµµhito.