(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca sagh±nak± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca sagh±nak± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjati.
Yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjati. (Gh±nindriyam³laka½)
397. (Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ cavant²na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ cavant²na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ y± ca itthiyo upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ cavant²na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ y± ca itthiyo upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ cavant²na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ y± ca itthiyo somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ cavant²na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ y± ca itthiyo somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ cavant²na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati.
Yassa yattha itthindriya½ na uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na itth²na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjati. (Itthindriyam³laka½)
398. (Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ ye ca puris± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ ye ca puris± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ ye ca puris± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ye ca puris± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ uppajjant±na½ ye ca puris± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ye ca puris± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati.
Yassa yattha purisindriya½ na uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ na puris±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjati. (Purisindriyam³laka½)
399. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjati.
Yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt± cavant±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjati. (J²vitindriyam³laka½)
400. (Ka) yassa yattha somanassindriya½ na uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaªgakkhaºe upekkh±sampayuttapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti?
Somanassasampayuttapacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaªgakkhaºe upekkh±sampayuttapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tassa cittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati.
Yassa yattha somanassindriya½ na uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaªgakkhaºe upekkh±sampayuttapacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjat²ti?
Somanassasampayuttapacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjati. Somanassasampayuttapacchimacittassa bhaªgakkhaºe upekkh±sampayuttapacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjati. (Somanassindriyam³laka½)
401. Yassa yattha upekkhindriya½ na uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati Upekkh±sampayuttapacchimacittassa bhaªgakkhaºe somanassasampayuttapacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjat²ti?
Upekkh±sampayuttapacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjati. Upekkh±sampayuttapacchimacittassa bhaªgakkhaºe somanassasampayuttapacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjati. (Upekkhindriyam³laka½)
402. Yassa yattha saddhindriya½ na uppajjati tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha saddhindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati saddhindriyañca na uppajjati. (Saddhindriyam³laka½)
403. (Ka) yassa yattha paññindriya½ na uppajjati tassa tattha manindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe ñ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha paññindriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha paññindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ na uppajjati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati paññindriyañca na uppajjati. (Paññindriyam³laka½)