(Gha) paccan²kapuggalo

385. (Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa sotindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ sotindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati sotindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana sotindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ sotindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ sotindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa gh±nindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ gh±nindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati gh±nindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana gh±nindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±nindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa itthindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ itthindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana itthindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ itthindriya½ na uppajjissanti, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa purisindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ purisindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ j²vitindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ j²vitindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ somanassindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca sacakkhuk± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ upekkhindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca sacakkhuk± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati.
Yassa cakkhundriya½ na uppajjati tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati, no ca tesa½ manindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkhundriyañca na uppajjati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ na uppajjissati tassa cakkhundriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ na uppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ manindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjati. (Cakkhundriyam³laka½)
386. (Ka) yassa gh±nindriya½ na uppajjati tassa itthindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ itthindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±nindriyañca na uppajjati itthindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana itthindriya½ na uppajjissati tassa gh±nindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ itthindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ na uppajjati tassa purisindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ purisindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±nindriyañca na uppajjati purisindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ na uppajjissati tassa gh±nindriya½ na uppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ na uppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ purisindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ na uppajjati tassa j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ na uppajjati, no ca tesa½ j²vitindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±nindriyañca na uppajjati j²vitindriyañca na uppajjissati.