(Kha) anuloma-ok±so

375. Yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha sotindriya½ uppajjissat²ti?…Pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

376. (Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha sotindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha sotindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha sotindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sotindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha sotindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±nindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha itthindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca sacakkhuk± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca sacakkhuk± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa yattha cakkhundriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Pañcavok±r± cavant±na½ acakkhuk±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyam³laka½)
377. (Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha itthindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha itthindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca sagh±nak± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca sagh±nak± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
K±m±vacar± cavant±na½ agh±nak±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.