(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

366. (Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa sotindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ sotindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana sotindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sotindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sotindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa gh±nindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana gh±nindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa itthindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana itthindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ itthindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ itthindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa purisindriya½ uppajjissat²ti? (Sadisa½
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca sacakkhuk± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ somanassindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca sacakkhuk± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati.
Yassa cakkhundriya½ uppajjati tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriya½ uppajjati, no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkhundriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkhundriya½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriyañca uppajjissati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyam³laka½)
367. (Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa itthindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana itthindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ itthindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ itthindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ purisindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana j²vitindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ j²vitindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa somanassindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca sagh±nak± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ somanassindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana somanassindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ somanassindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ somanassindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa upekkhindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca sagh±nak± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjati, no ca tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana upekkhindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ upekkhindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati.
Yassa gh±nindriya½ uppajjati tassa saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriya½ uppajjati no ca tesa½ manindriya½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±nindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjissati.
Yassa v± pana manindriya½ uppajjissati tassa gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ manindriyañca uppajjissati gh±nindriyañca uppajjati. (Gh±nindriyam³laka½)
368. (Ka) yassa itthindriya½ uppajjati tassa purisindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ y± ca itthiyo r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ upapajjant²na½ t±sa½ itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ purisindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ itthindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana purisindriya½ uppajjissati tassa itthindriya½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ purisindriya½ uppajjissati, no ca tesa½ itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ purisindriyañca uppajjissati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa itthindriya½ uppajjati tassa j²vitindriya½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ j²vitindriya½ uppajjissati. Itar±sa½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ itthindriyañca uppajjati j²vitindriyañca uppajjissati.