(Ca) paccan²kapuggalok±s±

326. (Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha sotindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha sotindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
Ye sacakkhuk± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti?
Ye sacakkhuk± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
Yassa yattha cakkhundriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Ar³p±na½ tesa½ tattha cakkhundriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkhundriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Cakkhundriyam³laka½)
327. (Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti?
Ye puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti?
Y± itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti?
Ye sagh±nak± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti?
Ye sagh±nak± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati gh±nindriyañca na uppajjissati.
Yassa yattha gh±nindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±nindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±nindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha gh±nindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Gh±nindriyam³laka½)
328. (Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti?
Ye puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti?
Y± itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti t±sa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati. K±m±vacare pacchimabhavik±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti?
Y± itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti?
Y± itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti t±sa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca t±sa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.
Yassa yattha itthindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ ye ca puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha itthindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha itthindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha itthindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Itthindriyam³laka½)
329. (Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti?
Ye puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati. Pañcavok±re pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± upekkh±ya upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti?
Ye puris± eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± somanassena upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.
Yassa yattha purisindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ y± ca itthiyo eteneva bh±vena katici bhave dassetv± parinibb±yissanti tesa½ tattha purisindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimabhavik±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha purisindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha purisindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Purisindriyam³laka½)
330. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati.
Yassa yattha j²vitindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha j²vitindriya½ na uppajjissat²ti?
Asaññasatt±na½ tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha j²vitindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha manindriyañca na uppajjissati j²vitindriyañca na uppajjissati. (J²vitindriyam³laka½)
331. (Ka) yassa yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
Yassa yattha somanassindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± upekkh±sampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ tattha somanassindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha somanassindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
332. Yassa yattha upekkhindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± somanassasampayuttapacchimacitta½ uppajjissati tesa½ tattha upekkhindriya½ na uppajjissati, no ca tesa½ tattha manindriya½ na uppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati. Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha upekkhindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
333. Yassa yattha saddhindriya½ na uppajjissati tassa tattha paññindriya½…pe… manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha saddhindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
334. (Ka) yassa yattha paññindriya½ na uppajjissati tassa tattha manindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ na uppajjissati tassa tattha paññindriya½ na uppajjissat²ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)