(Kha) anuloma-ok±so

242. (Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha sotindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sotindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha cakkhundriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana gh±nindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha cakkhundriya½ uppajjittha, no ca tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha cakkhundriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti?
Asaññasatte ar³pe tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjittha. Pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti?
Ar³pe tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjittha. Pañcavok±re tattha upekkhindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha.
Yattha cakkhundriya½ uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha cakkhundriya½ uppajjitth±ti?
Ar³pe tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjittha. Pañcavok±re tattha manindriyañca uppajjittha cakkhundriyañca uppajjittha. (Cakkhundriyam³laka½)
243. Yattha gh±nindriya½ uppajjittha tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjittha tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha j²vitindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjittha.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjittha tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha somanassindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjittha.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjittha tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha upekkhindriya½ uppajjittha, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha upekkhindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjittha.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjittha tattha saddhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana saddhindriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha saddhindriya½ uppajjittha, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha saddhindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjittha. Yattha gh±nindriya½ uppajjittha tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha gh±nindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha manindriyañca uppajjittha gh±nindriyañca uppajjittha. (Gh±nindriyam³laka½)
244. (Ka) yattha itthindriya½ uppajjittha tattha purisindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ uppajjittha tattha itthindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant± …pe….
245. (Ka) yattha purisindriya½ uppajjittha tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjittha tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha j²vitindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.
(Ka) yattha purisindriya½ uppajjittha tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjittha tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare tattha somanassindriya½ uppajjittha, no ca tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha somanassindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha.
Yattha purisindriya½ uppajjittha tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha purisindriya½ uppajjitth±ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha manindriya½ uppajjittha, no ca tattha purisindriya½ uppajjittha. K±m±vacare tattha manindriyañca uppajjittha purisindriyañca uppajjittha. (Purisindriyam³laka½)
246. (Ka) yattha j²vitindriya½ uppajjittha tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti?
Asaññasatte tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tattha somanassindriya½ uppajjittha. Catuvok±re pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjittha somanassindriyañca uppajjittha.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjittha tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha j²vitindriya½ uppajjittha tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti?
Asaññasatte tattha j²vitindriya½ uppajjittha, no ca tattha manindriya½ uppajjittha. Catuvok±re pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjittha manindriyañca uppajjittha.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha j²vitindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (J²vitindriyam³laka½)
247. (Ka) yattha somanassindriya½ uppajjittha tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjittha tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha somanassindriya½ uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha somanassindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
248. Yattha upekkhindriya½ uppajjittha tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha upekkhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
249. Yattha saddhindriya½ uppajjittha tattha paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha saddhindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
250. (Ka) yattha paññindriya½ uppajjittha tattha manindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ uppajjittha tattha paññindriya½ uppajjitth±ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)