(Kha) anuloma-ok±so

195. (Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha sotindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sotindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha cakkhundriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjati.
(Kha) yattha v± pana gh±nindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha cakkhundriya½ uppajjati, no ca tattha purisindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Asaññasatte ar³pe tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjati. Pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha somanassindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Ar³pe tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjati. Pañcavok±re tattha upekkhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
Yattha cakkhundriya½ uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha cakkhundriya½ uppajjat²ti?
Ar³pe tattha manindriya½ uppajjati, no ca tattha cakkhundriya½ uppajjati. Pañcavok±re tattha manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. (Cakkhundriyam³laka½)
196. Yattha gh±nindriya½ uppajjati tattha itthindriya½…pe… purisindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana purisindriya½ uppajjati tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjati tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjati tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha j²vitindriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjati tattha somanassindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjati tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha somanassindriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjati.
(Ka) yattha gh±nindriya½ uppajjati tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjati tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha upekkhindriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjati.
Yattha gh±nindriya½ uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha manindriya½ uppajjati, no ca tattha gh±nindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha manindriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjati. (Gh±nindriyam³laka½)
197. (Ka) yattha itthindriya½ uppajjati tattha purisindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana purisindriya½ uppajjati tattha itthindriya½ uppajjat²ti? ¾mant± …pe….
198. (Ka) yattha purisindriya½ uppajjati tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana j²vitindriya½ uppajjati tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tattha purisindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha j²vitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yattha purisindriya½ uppajjati tattha somanassindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjati tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tattha purisindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yattha purisindriya½ uppajjati tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana upekkhindriya½ uppajjati tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tattha purisindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. Yattha purisindriya½ uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha manindriya½ uppajjati, no ca tattha purisindriya½ uppajjati. K±m±vacare tattha manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyam³laka½)
199. (Ka) yattha j²vitindriya½ uppajjati tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Asaññasatte tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tattha somanassindriya½ uppajjati Catuvok±re pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
(Kha) yattha v± pana somanassindriya½ uppajjati tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha j²vitindriya½ uppajjati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjat²ti?
Asaññasatte tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tattha manindriya½ uppajjati. Catuvok±re pañcavok±re tattha j²vitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjati. Yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±. (J²vitindriyam³laka½)
200. Yattha somanassindriya½ uppajjati tattha upekkhindriya½…pe… saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha somanassindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±. (Somanassindriyam³laka½)
201. Yattha upekkhindriya½ uppajjati tattha saddhindriya½…pe… paññindriya½…pe… manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
Yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±. (Upekkhindriyam³laka½)
202. (Ka) yattha saddhindriya½ uppajjati tattha paññindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana paññindriya½ uppajjati tattha saddhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha saddhindriya½ uppajjati tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha saddhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±. (Saddhindriyam³laka½)
203. (Ka) yattha paññindriya½ uppajjati tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana manindriya½ uppajjati tattha paññindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±. (Paññindriyam³laka½)