3. Suddhindriyav±ro

(Ka) anuloma½

48. (Ka) cakkhu indriya½?
(Kha) indriy± cakkhu?
(Ka) sota½ indriya½?
(Kha) indriy± sota½?
(Ka) gh±na½ indriya½?
(Kha) indriy± gh±na½?
(Ka) jivh± indriya½?
(Kha) indriy± jivh±?
(Ka) k±yo indriya½?
(Kha) indriy± k±yo?
(Ka) mano indriya½?
(Kha) indriy± mano?
(Ka) itth² indriya½?
(Kha) indriy± itth²?
(Ka) puriso indriya½?
(Kha) indriy± puriso?
(Ka) j²vita½ indriya½?
(Kha) indriy± j²vita½?
(Ka) sukha½ indriya½?
(Kha) indriy± sukha½?
(Ka) dukkha½ indriya½?
(Kha) indriy± dukkha½?
(Ka) somanassa½ indriya½?
(Kha) indriy± somanassa½?
(Ka) domanassa½ indriya½?
(Kha) indriy± domanassa½?
(Ka) upekkh± indriya½?
(Kha) indriy± upekkh±?
(Ka) saddh± indriya½?
(Kha) indriy± saddh±?
(Ka) v²riya½ indriya½?
(Kha) indriy± v²riya½?
(Ka) sati indriya½?
(Kha) indriy± sati?
(Ka) sam±dhi indriya½?
(Kha) indriy± sam±dhi?
(Ka) paññ± indriya½?
(Kha) indriy± paññ±?
(Ka) anaññ±taññass±m²ti indriya½?
(Kha) indriy± anaññ±taññass±m²ti?
(Ka) añña½ indriya½?
(Kha) indriy± añña½?
(Ka) aññ±t±v² indriya½?
(Kha) indriy± aññ±t±v²?