2. Padasodhanam³lacakkav±ro

14 (Ka) anuloma½
3. (Ka) kusal± kusal± dhamm±?
(Kha) dhamm± akusal± dhamm±?
(Ka) kusal± kusal± dhamm±?
(Kha) dhamm± aby±kat± dhamm±?
4. (Ka) akusal± akusal± dhamm±?
(Kha) dhamm± kusal± dhamm±?
(Ka) akusal± akusal± dhamm±?
(Kha) dhamm± aby±kat± dhamm±?
5. (Ka) aby±kat± aby±kat± dhamm±?
(Kha) dhamm± kusal± dhamm±?
(Ka) aby±kat± aby±kat± dhamm±?
(Kha) dhamm± akusal± dhamm±?

(Kha) paccan²ka½

6. (Ka) na kusal± na kusal± dhamm±?
(Kha) na dhamm± na akusal± dhamm±?
(Ka) na kusal± na kusal± dhamm±?
(Kha) na dhamm± na aby±kat± dhamm±?
7. (Ka) na akusal± na akusal± dhamm±?
(Kha) na dhamm± na kusal± dhamm±?
(Ka) na akusal± na akusal± dhamm±?
(Kha) na dhamm± na aby±kat± dhamm±?
8. (Ka) na aby±kat± na aby±kat± dhamm±?
(Kha) na dhamm± na kusal± dhamm±?
(Ka) na aby±kat± na aby±kat± dhamm±?
(Kha) na dhamm± na akusal± dhamm±?