(Ga) anulomapuggalok±s±

286. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo pah²no tassa tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha paµigh±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo pah²no tassa tattha m±n±nusayo pah²noti?
An±g±missa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²no, no ca tassa tattha m±n±nusayo pah²no. Arahato k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha k±mar±g±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha m±n±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha m±n±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo pah²no tassa tattha diµµh±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha diµµh±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha diµµh±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha diµµh±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo pah²no. Dvinna½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha diµµh±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha diµµh±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo pah²no tassa tattha vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo pah²no. Dvinna½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo pah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo pah²no tassa tattha avijj±nusayo pah²noti?
An±g±missa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²no, no ca tassa tattha avijj±nusayo pah²no Arahato k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha k±mar±g±nusayo ca pah²no avijj±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Arahato dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
287. (Ka) yassa yattha paµigh±nusayo pah²no tassa tattha m±n±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha m±n±nusayo pah²no tassa tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
Yassa yattha paµigh±nusayo pah²no tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo pah²no. Dvinna½ puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca pah²no paµigh±nusayo ca pah²no.
(Ka) yassa yattha paµigh±nusayo pah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha paµigh±nusayo pah²no tassa tattha avijj±nusayo pah²noti?
An±g±missa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha paµigh±nusayo pah²no, no ca tassa tattha avijj±nusayo pah²no. Arahato dukkh±ya vedan±ya tassa tattha paµigh±nusayo ca pah²no avijj±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Arahato k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca pah²no paµigh±nusayo ca pah²no.
288. Yassa yattha m±n±nusayo pah²no tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha m±n±nusayo pah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha m±n±nusayo pah²no. Arahato dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo pah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
(Ka) yassa yattha m±n±nusayo pah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Arahato k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha m±n±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha m±n±nusayo ca pah²no bhavar±g±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha m±n±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha m±n±nusayo pah²no tassa tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha m±n±nusayo pah²noti?
Arahato dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo pah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
289. (Ka) yassa yattha diµµh±nusayo pah²no tassa tattha vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha diµµh±nusayo pah²noti? ¾mant± …pe….
290. (Ka) yassa yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ k±madh±tuy± t²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha bhavar±g±nusayo pah²no. Arahato k±madh±tuy± t²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca pah²no bhavar±g±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha avijj±nusayo pah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha avijj±nusayo pah²no. Arahato k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca pah²no avijj±nusayo ca pah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
291. (Ka) yassa yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Arahato k±madh±tuy± t²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca pah²no bhavar±g±nusayo ca pah²no. (Ekam³laka½)
292. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tassa tattha m±n±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha m±n±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha m±n±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
Yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? Natthi.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
Na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tassa tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. (Dukam³laka½)
293. Yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? Natthi.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo pah²no, no ca tassa tattha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±, no ca tassa tattha m±n±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
M±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tassa tattha avijj±nusayo pah²noti Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Tikam³laka½)
294. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n± tassa tattha vicikicch±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±ti?
Dvinna½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tesa½ tattha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tesa½ tattha k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesańńeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha vicikicch±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tesa½ tattha paµigh±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tassa tattha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±, no ca tassa tattha m±n±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n± paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v± …pe…. (Catukkam³laka½)
295. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n± tassa tattha bhavar±g±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±ti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n± tassa tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±ti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Pańcakam³laka½)
296. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n± tassa tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo pah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n±ti?
Arahato r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Chakkam³laka½)

Pah²nav±re anuloma½.