(Kha) anuloma-ok±so

275. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo pah²no tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yattha v± pana paµigh±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo pah²no tattha m±n±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana m±n±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha m±n±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
Yattha k±mar±g±nusayo pah²no tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo pah²no tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo pah²no tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo pah²noti?
Dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca pah²no k±mar±g±nusayo ca pah²no.
276. (Ka) yattha paµigh±nusayo pah²no tattha m±n±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yattha v± pana m±n±nusayo pah²no tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
Yattha paµigh±nusayo pah²no tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha paµigh±nusayo pah²noti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca pah²no paµigh±nusayo ca pah²no.
(Ka) yattha paµigh±nusayo pah²no tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha paµigh±nusayo pah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yattha paµigh±nusayo pah²no tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha paµigh±nusayo pah²noti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo pah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca pah²no paµigh±nusayo ca pah²no.
277. Yattha m±n±nusayo pah²no tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha m±n±nusayo pah²noti?
Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo pah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
(Ka) yattha m±n±nusayo pah²no tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha m±n±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha m±n±nusayo ca pah²no bhavar±g±nusayo ca pah²no.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha m±n±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Ka) yattha m±n±nusayo pah²no tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha m±n±nusayo pah²noti?
Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo pah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca pah²no m±n±nusayo ca pah²no.
278. (Ka) yattha diµµh±nusayo pah²no tattha vicikicch±nusayo pah²noti ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha diµµh±nusayo pah²noti? ¾mant± …pe….
279. (Ka) yattha vicikicch±nusayo pah²no tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca pah²no bhavar±g±nusayo ca pah²no.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Ka) yattha vicikicch±nusayo pah²no tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha vicikicch±nusayo pah²noti? ¾mant±.
280. (Ka) yattha bhavar±g±nusayo pah²no tattha avijj±nusayo pah²noti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha bhavar±g±nusayo pah²noti?
K±madh±tuy± t²su vedan±su ettha avijj±nusayo pah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca pah²no bhavar±g±nusayo ca pah²no. (Ekam³laka½)
281. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tattha m±n±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana m±n±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha m±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha m±n±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
Yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? Natthi.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tattha bhavar±g±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
Na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n± tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. (Dukam³laka½)
282. Yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo pah²noti? Natthi.
Yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tattha bhavar±g±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
M±n±nusayo pah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n± tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Tikam³laka½)
283. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n± tattha vicikicch±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana vicikicch±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha vicikicch±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v± …pe…. (Catukkam³laka½)
284. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n± tattha bhavar±g±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana bhavar±g±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha bhavar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±.
(Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n± tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Pańcakam³laka½)
285. (Ka) yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n± tattha avijj±nusayo pah²noti? Natthi.
(Kha) yattha v± pana avijj±nusayo pah²no tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n±ti?
R³padh±tuy± ar³padh±tuy± ettha avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. K±madh±tuy± dv²su vedan±su ettha avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; paµigh±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Dukkh±ya vedan±ya ettha avijj±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca pah²n±; k±mar±g±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. (Chakkam³laka½)