3. Pajahanav±ra

(Gha) paµilomapuggalo

165. (Ka) yo k±mar±g±nusaya½ nappajahati so paµigh±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana paµigh±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Ka) yo k±mar±g±nusaya½ nappajahati so m±n±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusaya½ nappajahati, no ca so m±n±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca nappajahanti m±n±nusayańca nappajahanti.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusaya½ nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² m±n±nusaya½ nappajahati, no ca so k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca nappajahanti.
Yo k±mar±g±nusaya½ nappajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti?
Aµµhamako k±mar±g±nusaya½ nappajahati, no ca so vicikicch±nusaya½ nappajahati. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca nappajahanti vicikicch±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusaya½ nappajahat²ti
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ nappajahati, no ca so k±mar±g±nusaya½ nappajahati. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca nappajahanti.
Yo k±mar±g±nusaya½ nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusaya½ nappajahati, no ca so avijj±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusaya½ nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusaya½ nappajahati, no ca so k±mar±g±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca nappajahanti.
166. (Ka) yo paµigh±nusaya½ nappajahati so m±n±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² paµigh±nusaya½ nappajahati, no ca so m±n±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± paµigh±nusayańca nappajahanti m±n±nusayańca nappajahanti.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ nappajahati so paµigh±nusaya½ nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² m±n±nusaya½ nappajahati, no ca so paµigh±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca nappajahanti paµigh±nusayańca nappajahanti.
Yo paµigh±nusaya½ nappajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti?
Aµµhamako paµigh±nusaya½ nappajahati, no ca so vicikicch±nusaya½ nappajahati. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± paµigh±nusayańca nappajahanti vicikicch±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so paµigh±nusaya½ nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ nappajahati, no ca so paµigh±nusaya½ nappajahati. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti paµigh±nusayańca nappajahanti.
Yo paµigh±nusaya½ nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² paµigh±nusaya½ nappajahati, no ca so avijj±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± paµigh±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so paµigh±nusaya½ nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusaya½ nappajahati, no ca so paµigh±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti paµigh±nusayańca nappajahanti.
167. Yo m±n±nusaya½ nappajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti?
Aµµhamako m±n±nusaya½ nappajahati, no ca so vicikicch±nusaya½ nappajahati. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca nappajahanti vicikicch±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so m±n±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ nappajahati, no ca so m±n±nusaya½ nappajahati. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti m±n±nusayańca nappajahanti.
Yo m±n±nusaya½ nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so m±n±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
168. (Ka) yo diµµh±nusaya½ nappajahati so vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so diµµh±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant± …pe….
169. Yo vicikicch±nusaya½ nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ nappajahati, no ca so avijj±nusaya½ nappajahati. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti?
Aµµhamako avijj±nusaya½ nappajahati, no ca so vicikicch±nusaya½ nappajahati. AggamaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti vicikicch±nusayańca nappajahanti.
170. (Ka) yo bhavar±g±nusaya½ nappajahati so avijj±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so bhavar±g±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
171. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati so m±n±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati, no ca so m±n±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahanti m±n±nusayańca nappajahanti.
(Kha) yo v± pana m±n±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² m±n±nusaya½ nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± m±n±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahanti.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti?
Aµµhamako k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati, no ca so vicikicch±nusaya½ nappajahati. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahanti vicikicch±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusaya½ nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. An±g±mimaggasamaŖgińca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahanti.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati, no ca so avijj±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahanti avijj±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusaya½ nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahanti. (Dukam³laka½)
172. Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati so diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti?
Aµµhamako k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so vicikicch±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahanti vicikicch±nusayańca nappajahanti.
Yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati, no ca so m±n±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahanti.
Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahanti. (Tikam³laka½)
173. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati so vicikicch±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahat²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. AggamaggasamaŖg² vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahati, no ca so m±n±nusaya½ nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± vicikicch±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca nappajahanti …pe…. (Catukkam³laka½)
174. Yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati so bhavar±g±nusaya½…pe… avijj±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahat²ti?
Aµµhamako avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca nappajahati, no ca so diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahanti. (Pańcakam³laka½)
175. (Ka) yo k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati so avijj±nusaya½ nappajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusaya½ nappajahati so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahat²ti?
Aµµhamako avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati, no ca so diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca nappajahati. An±g±mimaggasamaŖg² avijj±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahati, no ca so k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca nappajahati. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± avijj±nusayańca nappajahanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca nappajahanti. (Chakkam³laka½)