2. S±nusayav±ro

(Ka) anulomapuggalo

66. (Ka) yo k±mar±g±nusayena s±nusayo so paµigh±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana paµigh±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Ka) yo k±mar±g±nusayena s±nusayo so m±n±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana m±n±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena s±nusayoti?
An±g±m² m±n±nusayena s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena s±nusayo. Tayo puggal± m±n±nusayena ca s±nusay± k±mar±g±nusayena ca s±nusay±.
Yo k±mar±g±nusayena s±nusayo so diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena s±nusayoti?
Dve puggal± k±mar±g±nusayena s±nusay±, no ca vicikicch±nusayena s±nusay±. Puthujjano k±mar±g±nusayena ca s±nusayo vicikicch±nusayena ca s±nusayo.
Yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo k±mar±g±nusayena s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena s±nusayoti?
An±g±m² avijj±nusayena s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena s±nusayo. Tayo puggal± avijj±nusayena ca s±nusay± k±mar±g±nusayena ca s±nusay±.
67. (Ka) yo paµigh±nusayena s±nusayo so m±n±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana m±n±nusayena s±nusayo so paµigh±nusayena s±nusayoti?
An±g±m² m±n±nusayena s±nusayo, no ca paµigh±nusayena s±nusayo. Tayo puggal± m±n±nusayena ca s±nusay± paµigh±nusayena ca s±nusay±.
Yo paµigh±nusayena s±nusayo so diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena s±nusayoti?
Dve puggal± paµigh±nusayena s±nusay± no ca vicikicch±nusayena s±nusay±. Puthujjano paµigh±nusayena ca s±nusayo vicikicch±nusayena ca s±nusayo.
Yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so paµigh±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo paµigh±nusayena s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so paµigh±nusayena s±nusayoti?
An±g±m² avijj±nusayena s±nusayo, no ca paµigh±nusayena s±nusayo. Tayo puggal± avijj±nusayena ca s±nusay± paµigh±nusayena ca s±nusay±.
68. Yo m±n±nusayena s±nusayo so diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena s±nusayoti?
Tayo puggal± m±n±nusayena s±nusay±, no ca vicikicch±nusayena s±nusay±. Puthujjano m±n±nusayena ca s±nusayo vicikicch±nusayena ca s±nusayo.
Yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so m±n±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo m±n±nusayena s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so m±n±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
69. (Ka) yo diµµh±nusayena s±nusayo so vicikicch±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so diµµh±nusayena s±nusayoti? ¾mant± …pe….
70. Yo vicikicch±nusayena s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so vicikicch±nusayena s±nusayoti?
Tayo puggal± avijj±nusayena s±nusay±, no ca vicikicch±nusayena s±nusay±. Puthujjano avijj±nusayena ca s±nusayo vicikicch±nusayena ca s±nusayo.
71. (Ka) yo bhavar±g±nusayena s±nusayo so avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so bhavar±g±nusayena s±nusayoti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
72. (Ka) yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo so m±n±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana m±n±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayoti?
An±g±m² m±n±nusayena s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo. Tayo puggal± m±n±nusayena ca s±nusay± k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusay±.
Yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo so diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena s±nusayoti?
Dve puggal± k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusay±, no ca vicikicch±nusayena s±nusay±. Puthujjano k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo vicikicch±nusayena ca s±nusayo.
Yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayoti? ¾mant±.
Yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayoti?
An±g±m² avijj±nusayena s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo. Tayo puggal± avijj±nusayena ca s±nusay± k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusay±. (Dukam³laka½)
73. Yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayo so diµµh±nusayena…pe… vicikicch±nusayena s±nusayoti?
Dve puggal± k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusay±, no ca vicikicch±nusayena s±nusay±. Puthujjano k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayo vicikicch±nusayena ca s±nusayo.
Yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayoti? ¾mant±.
Yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayoti?
An±g±m² avijj±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca s±nusayo. Tayo puggal± avijj±nusayena ca s±nusay± k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusay±. (Tikam³laka½)
74. (Ka) yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca s±nusayo so vicikicch±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana vicikicch±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca s±nusayoti ¾mant± …pe…. (Catukkam³laka½)
75. Yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusayo so bhavar±g±nusayena…pe… avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
Yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusayoti?
An±g±m² avijj±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusayo. Dve puggal± avijj±nusayena ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca s±nusay±, no ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusay±. Puthujjano avijj±nusayena ca s±nusayo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusayo. (Pańcakam³laka½)
76. (Ka) yo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca s±nusayo so avijj±nusayena s±nusayoti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana avijj±nusayena s±nusayo so k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca s±nusayoti?
An±g±m² avijj±nusayena ca m±n±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca s±nusayo, no ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusayo. Dve puggal± avijj±nusayena ca k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca s±nusay±, no ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca s±nusay±. Puthujjano avijj±nusayena ca s±nusayo k±mar±g±nusayena ca paµigh±nusayena ca m±n±nusayena ca diµµh±nusayena ca vicikicch±nusayena ca bhavar±g±nusayena ca s±nusayo. (Chakkam³laka½)