2. Mah±v±ro 1. anusayav±ro

(Ka) anulomapuggalo

3. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo anuseti tassa paµigh±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana paµigh±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo anuseti tassa m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo anuset²ti?
An±g±missa m±n±nusayo anuseti, no ca tassa k±mar±g±nusayo anuseti. Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca anuseti.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo anuseti tassa diµµh±nusayo anuset²ti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo anuseti, no ca tesa½ diµµh±nusayo anuseti. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca anuseti diµµh±nusayo ca anuseti.
(Kha) yassa v± pana diµµh±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo anuseti tassa vicikicch±nusayo anuset²ti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo anuseti, no ca tesa½ vicikicch±nusayo anuseti. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca anuseti vicikicch±nusayo ca anuseti.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo anuseti tassa bhavar±g±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana bhavar±g±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo anuset²ti?
An±g±missa bhavar±g±nusayo anuseti, no ca tassa k±mar±g±nusayo anuseti. Tiŗŗa½ puggal±na½ bhavar±g±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca anuseti.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo anuseti tassa avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo anuset²ti?
An±g±missa avijj±nusayo anuseti, no ca tassa k±mar±g±nusayo anuseti. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca anuseti.
4. (Ka) yassa paµigh±nusayo anuseti tassa m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo anuseti tassa paµigh±nusayo anuset²ti?
An±g±missa m±n±nusayo anuseti, no ca tassa paµigh±nusayo anuseti Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo ca anuseti paµigh±nusayo ca anuseti.
Yassa paµigh±nusayo anuseti tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti? Dvinna½ puggal±na½ paµigh±nusayo anuseti, no ca tesa½ vicikicch±nusayo anuseti. Puthujjanassa paµigh±nusayo ca anuseti vicikicch±nusayo ca anuseti.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa paµigh±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa paµigh±nusayo anuseti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa paµigh±nusayo anuset²ti?
An±g±missa avijj±nusayo anuseti, no ca tassa paµigh±nusayo anuseti. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca anuseti paµigh±nusayo ca anuseti.
5. Yassa m±n±nusayo anuseti tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo anuseti, no ca tesa½ vicikicch±nusayo anuseti. Puthujjanassa m±n±nusayo ca anuseti vicikicch±nusayo ca anuseti.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa m±n±nusayo anuseti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
6. (Ka) yassa diµµh±nusayo anuseti tassa vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa diµµh±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa diµµh±nusayo anuseti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa diµµh±nusayo anuset²ti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo anuseti, no ca tesa½ diµµh±nusayo anuseti. Puthujjanassa avijj±nusayo ca anuseti diµµh±nusayo ca anuseti.
7. Yassa vicikicch±nusayo anuseti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa vicikicch±nusayo anuset²ti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo anuseti, no ca tesa½ vicikicch±nusayo anuseti. Puthujjanassa avijj±nusayo ca anuseti vicikicch±nusayo ca anuseti.
8. (Ka) yassa bhavar±g±nusayo anuseti tassa avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa bhavar±g±nusayo anuset²ti? ¾mant±. (Ekam³laka½ )
9. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tassa m±n±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa m±n±nusayo anuseti, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ vicikicch±nusayo anuseti. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti vicikicch±nusayo ca anuseti.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa avijj±nusayo anuseti, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. (Dukam³laka½)
10. Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo anuset²ti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ vicikicch±nusayo anuseti. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti vicikicch±nusayo ca anuseti.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca anusenti. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti. (Tikam³laka½)
11. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tassa vicikicch±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. Dvinna½ puggal±na½ avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ diµµh±nusayo anuseti Puthujjanassa avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca anusenti. (Catukkam³laka½)
12. Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Dvinna½ puggal±na½ avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. (Pańcakam³laka½)
13. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti tassa avijj±nusayo anuset²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo anuseti tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusent²ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Dvinna½ puggal±na½ avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti, no ca tesa½ diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca anusenti. Puthujjanassa avijj±nusayo ca anuseti k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca anusenti. (Chakkam³laka½)