3. Suddhasa¬kh▒rav▒ro

(Ka) anulomaŻ

16. (Ka) k▒yasa¬kh▒ro vac▓sa¬kh▒roti? No.
(Kha) vac▓sa¬kh▒ro k▒yasa¬kh▒roti? No.
(Ka) k▒yasa¬kh▒ro cittasa¬kh▒roti? No.
(Kha) cittasa¬kh▒ro k▒yasa¬kh▒roti? No.
(Ka) vac▓sa¬kh▒ro cittasa¬kh▒roti? No.
(Kha) cittasa¬kh▒ro vac▓sa¬kh▒roti? No.

(Kha) paccan▓kaŻ

17. (Ka) na k▒yasa¬kh▒ro na vac▓sa¬kh▒roti?
Vac▓sa¬kh▒ro na k▒yasa¬kh▒ro, vac▓sa¬kh▒ro. K▒yasa¬kh▒ra˝ca vac▓sa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva k▒yasa¬kh▒ro na ca vac▓sa¬kh▒ro.
(Kha) na vac▓sa¬kh▒ro na k▒yasa¬kh▒roti?
K▒yasa¬kh▒ro na vac▓sa¬kh▒ro, k▒yasa¬kh▒ro. Vac▓sa¬kh▒ra˝ca k▒yasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vac▓sa¬kh▒ro na ca k▒yasa¬kh▒ro.
(Ka) na k▒yasa¬kh▒ro na cittasa¬kh▒roti?
Cittasa¬kh▒ro na k▒yasa¬kh▒ro, cittasa¬kh▒ro. K▒yasa¬kh▒ra˝ca cittasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva k▒yasa¬kh▒ro na ca cittasa¬kh▒ro.
(Kha) na cittasa¬kh▒ro na k▒yasa¬kh▒roti?
K▒yasa¬kh▒ro na cittasa¬kh▒ro, k▒yasa¬kh▒ro. Cittasa¬kh▒ra˝ca k▒yasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva cittasa¬kh▒ro na ca k▒yasa¬kh▒ro.
18. (Ka) na vac▓sa¬kh▒ro na cittasa¬kh▒roti?
Cittasa¬kh▒ro na vac▓sa¬kh▒ro, cittasa¬kh▒ro. Vac▓sa¬kh▒ra˝ca cittasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vac▓sa¬kh▒ro na ca cittasa¬kh▒ro.
(Kha) na cittasa¬kh▒ro na vac▓sa¬kh▒roti?
Vac▓sa¬kh▒ro na cittasa¬kh▒ro, vac▓sa¬kh▒ro. Cittasa¬kh▒ra˝ca vac▓sa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva cittasa¬kh▒ro na ca vac▓sa¬kh▒ro.

Pa║║attiniddesav▒ro.