(Kha) paccan²ka½

13. (Ka) na k±yo na k±yasaªkh±roti?
K±yasaªkh±ro na k±yo, k±yasaªkh±ro. K±yañca k±yasaªkh±rañca µhapetv± avases± na ceva k±yo na ca k±yasaªkh±ro.
(Kha) na saªkh±r± na vac²saªkh±roti? ¾mant±.
(Ka) na k±yo na k±yasaªkh±roti?
K±yasaªkh±ro na k±yo, k±yasaªkh±ro. K±yañca k±yasaªkh±rañca µhapetv± avases± na ceva k±yo na ca k±yasaªkh±ro.
(Kha) na saªkh±r± na cittasaªkh±roti? ¾mant±.
14. (Ka) na vac² na vac²saªkh±roti?
Vac²saªkh±ro na vac², vac²saªkh±ro. Vaciñca vac²saªkh±rañca µhapetv± avases± na ceva vac² na ca vac²saªkh±ro.
(Kha) na saªkh±r± na k±yasaªkh±roti? ¾mant±.
(Ka) na vac² na vac²saªkh±roti?
Vac²saªkh±ro na vac², vac²saªkh±ro. Vaciñca vac²saªkh±rañca µhapetv± avases± na ceva vac² na ca vac²saªkh±ro.
(Kha) na saªkh±r± na cittasaªkh±roti? ¾mant±.
15. (Ka) na citta½ na cittasaªkh±roti?
Cittasaªkh±ro na citta½, cittasaªkh±ro. Cittañca cittasaªkh±rañca µhapetv± avases± na ceva citta½ na ca cittasaªkh±ro.
(Kha) na saªkh±r± na k±yasaªkh±roti? ¾mant±.
(Ka) na citta½ na cittasaªkh±roti?
Cittasaªkh±ro na citta½, cittasaªkh±ro. Cittañca cittasaªkh±rañca µhapetv± avases± na ceva citta½ na ca cittasaªkh±ro.
(Kha) na saªkh±r± na vac²saªkh±roti? ¾mant±.