2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

10. (Ka) k±yo k±yasaªkh±roti? No.
(Kha) saªkh±r± vac²saªkh±roti?
Vac²saªkh±ro saªkh±ro ceva vac²saªkh±ro ca. Avases± saªkh±r± [avases± saªkh±r± saªkh±r± (s². sy±. ka½.)] na vac²saªkh±ro.
(Ka) k±yo k±yasaªkh±roti? No.
(Kha) saªkh±r± cittasaªkh±roti?
Cittasaªkh±ro saªkh±ro ceva cittasaªkh±ro ca. Avases± saªkh±r± na cittasaªkh±ro.
11. (Ka) vac² vac²saªkh±roti? No.
(Kha) saªkh±r± k±yasaªkh±roti?
K±yasaªkh±ro saªkh±ro ceva k±yasaªkh±ro ca. Avases± saªkh±r± na k±yasaªkh±ro.
(Ka) vac² vac²saªkh±roti? No.
(Kha) saªkh±r± cittasaªkh±roti?
Cittasaªkh±ro saªkh±ro ceva cittasaªkh±ro ca. Avases± saªkh±r± na cittasaªkh±ro.
12. (Ka) citta½ cittasaªkh±roti? No.
(Kha) saªkh±r± k±yasaªkh±roti?
K±yasaªkh±ro saªkh±ro ceva k±yasaªkh±ro ca. Avases± saªkh±r± na k±yasaªkh±ro.
(Ka) citta½ cittasaªkh±roti? No.
(Kha) saªkh±r± vac²saªkh±roti?
Vac²saªkh±ro saªkh±ro ceva vac²saªkh±ro ca. Avases± saªkh±r± na vac²saªkh±ro.