2. Nirodhav±ro

(1) Paccuppannav±ro

(Ka) anulomapuggalo

79. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa vac²saªkh±ro nirujjhat²ti?
Vin± vitakkavic±rehi ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro ca nirujjhati vac²saªkh±ro ca nirujjhati.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro nirujjhati tassa k±yasaªkh±ro nirujjhat²ti?
Vin± ass±sapass±sehi vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca nirujjhati k±yasaªkh±ro ca nirujjhati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa cittasaªkh±ro nirujjhat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nirujjhati tassa k±yasaªkh±ro nirujjhat²ti?
Vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhati. Ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca nirujjhati k±yasaªkh±ro ca nirujjhati.
80. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nirujjhati tassa cittasaªkh±ro nirujjhat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nirujjhati tassa vac²saªkh±ro nirujjhat²ti?
Vin± vitakkavic±rehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhati. Vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca nirujjhati vac²saªkh±ro ca nirujjhati.