(Kha) niddeso

1. Padasodhanav▒ro

(Ka) anulomaŻ

8. (Ka) k▒yo k▒yasa¬kh▒roti? No.
(Kha) k▒yasa¬kh▒ro k▒yoti? No.
(Ka) vac▓ vac▓sa¬kh▒roti? No.
(Kha) vac▓sa¬kh▒ro vac▓ti? No.
(Ka) cittaŻ cittasa¬kh▒roti? No.
(Kha) cittasa¬kh▒ro cittanti? No.

(Kha) paccan▓kaŻ

9. (Ka) na k▒yo na k▒yasa¬kh▒roti?
K▒yasa¬kh▒ro na k▒yo, k▒yasa¬kh▒ro. K▒ya˝ca k▒yasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva k▒yo na ca k▒yasa¬kh▒ro.
(Kha) na k▒yasa¬kh▒ro na k▒yoti?
K▒yo na k▒yasa¬kh▒ro, k▒yo. K▒ya˝ca k▒yasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva k▒yo na ca k▒yasa¬kh▒ro.
(Ka) na vac▓ na vac▓sa¬kh▒roti?
Vac▓sa¬kh▒ro na vac▓, vac▓sa¬kh▒ro. Vaci˝ca vac▓sa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vac▓ na ca vac▓sa¬kh▒ro.
(Kha) na vac▓sa¬kh▒ro na vac▓ti?
Vac▓ na vac▓sa¬kh▒ro, vac▓. Vaci˝ca vac▓sa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vac▓ na ca vac▓sa¬kh▒ro.
(Ka) na cittaŻ na cittasa¬kh▒roti?
Cittasa¬kh▒ro na cittaŻ, cittasa¬kh▒ro. Citta˝ca cittasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva cittaŻ na ca cittasa¬kh▒ro.
(Kha) na cittasa¬kh▒ro na cittanti?
CittaŻ na cittasa¬kh▒ro, cittaŻ. Citta˝ca cittasa¬kh▒ra˝ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva cittaŻ na ca cittasa¬kh▒ro.