(Ca) paµilomapuggalok±s±

319. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo appah²no tassa tattha paµigh±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha paµigh±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo appah²no tassa tattha m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha m±n±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²noti?
An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha m±n±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha m±n±nusayo appah²no, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²no. Tiººa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha m±n±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha m±n±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca appah²no.
Yassa yattha k±mar±g±nusayo appah²no tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha k±mar±g±nusayo appah²no, no ca tesa½ tattha vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha k±mar±g±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²noti?
Puthujjanassa dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca appah²no.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo appah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo appah²no tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²noti?
An±g±missa dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²no. Tiººa½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca appah²no.
320. (Ka) yassa yattha paµigh±nusayo appah²no tassa tattha m±n±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha m±n±nusayo appah²no tassa tattha paµigh±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha paµigh±nusayo appah²no tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha paµigh±nusayo appah²no, no ca tesa½ tattha vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha paµigh±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha paµigh±nusayo appah²noti?
Puthujjanassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo appah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca appah²no paµigh±nusayo ca appah²no.
(Ka) yassa yattha paµigh±nusayo appah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha paµigh±nusayo appah²noti?
Na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
(Ka) yassa yattha paµigh±nusayo appah²no tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha paµigh±nusayo appah²noti
An±g±missa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo appah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tassa tattha paµigh±nusayo appah²no. Tiººa½ puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo appah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo ca appah²no paµigh±nusayo ca appah²no.
321. Yassa yattha m±n±nusayo appah²no tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Tiººa½ puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha m±n±nusayo appah²no, no ca tesa½ tattha vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha m±n±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha m±n±nusayo appah²noti?
Puthujjanassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo appah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca appah²no m±n±nusayo ca appah²no.
(Ka) yassa yattha m±n±nusayo appah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti?
Catunna½ puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha m±n±nusayo appah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha m±n±nusayo ca appah²no bhavar±g±nusayo ca appah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha m±n±nusayo appah²no tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha m±n±nusayo appah²noti?
Catunna½ puggal±na½ dukkh±ya vedan±ya tesa½ tattha avijj±nusayo appah²no; m±n±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca appah²no m±n±nusayo ca appah²no.
322. (Ka) yassa yattha diµµh±nusayo appah²no tassa tattha vicikicch±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha diµµh±nusayo appah²noti? ¾mant± …pe….
323. (Ka) yassa yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti?
Puthujjanassa k±madh±tuy± t²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo appah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo ca appah²no bhavar±g±nusayo ca appah²no.
(Kha) yassa v± pana yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha vicikicch±nusayo appah²noti?
Tiººa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha bhavar±g±nusayo appah²no, no ca tesa½ tattha vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha bhavar±g±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
(Ka) yassa yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha vicikicch±nusayo appah²noti?
Tiººa½ puggal±na½ k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo appah²no, no ca tesa½ tattha vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha avijj±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
324. (Ka) yassa yattha bhavar±g±nusayo appah²no tassa tattha avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha avijj±nusayo appah²no tassa tattha bhavar±g±nusayo appah²noti?
Catunna½ puggal±na½ k±madh±tuy± t²su vedan±su tesa½ tattha avijj±nusayo appah²no; bhavar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha avijj±nusayo ca appah²no bhavar±g±nusayo ca appah²no. (Ekam³laka½)
325. (Ka) yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa tattha m±n±nusayo appah²noti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana yattha m±n±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha m±n±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha m±n±nusayo appah²no, no ca tassa tattha k±mar±g±nusayo appah²no; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tiººa½ puggal±na½ r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tesa½ tattha m±n±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tesaññeva puggal±na½ k±madh±tuy± dv²su vedan±su tesa½ tattha m±n±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.
Yassa yattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa tattha diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti? Natthi.
Yassa v± pana yattha vicikicch±nusayo appah²no tassa tattha k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti?
Puthujjanassa r³padh±tuy± ar³padh±tuy± tassa tattha vicikicch±nusayo appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca na vattabb± “pah²n±”ti v± “appah²n±”ti v±. Tasseva puggalassa k±madh±tuy± dv²su vedan±su tassa tattha vicikicch±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca appah²n±; paµigh±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±. Tasseva puggalassa dukkh±ya vedan±ya tassa tattha vicikicch±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±; k±mar±g±nusayo na vattabbo “pah²no”ti v± “appah²no”ti v±.