5. Pah²nav±ra

(Gha) paµilomapuggalo

297. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo appah²no tassa paµigh±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana paµigh±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Ka) yassa k±mar±g±nusayo appah²no tassa m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo appah²noti?
An±g±missa m±n±nusayo appah²no, no ca tassa k±mar±g±nusayo appah²no. Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca appah²no.
Yassa k±mar±g±nusayo appah²no tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo appah²no, no ca tesa½ vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo appah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo appah²noti?
An±g±missa avijj±nusayo appah²no, no ca tassa k±mar±g±nusayo appah²no. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca appah²no.
298. (Ka) yassa paµigh±nusayo appah²no tassa m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo appah²no tassa paµigh±nusayo appah²noti?
An±g±missa m±n±nusayo appah²no, no ca tassa paµigh±nusayo appah²no. Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo ca appah²no paµigh±nusayo ca appah²no.
Yassa paµigh±nusayo appah²no tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ paµigh±nusayo appah²no, no ca tesa½ vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa paµigh±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa paµigh±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa paµigh±nusayo appah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa paµigh±nusayo appah²noti?
An±g±missa avijj±nusayo appah²no, no ca tassa paµigh±nusayo appah²no. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca appah²no paµigh±nusayo ca appah²no.
299. Yassa m±n±nusayo appah²no tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo appah²no, no ca tesa½ vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa m±n±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa m±n±nusayo appah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
300. (Ka) yassa diµµh±nusayo appah²no tassa vicikicch±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa diµµh±nusayo appah²noti? ¾mant± …pe….
301. Yassa vicikicch±nusayo appah²no tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa vicikicch±nusayo appah²noti?
Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo appah²no, no ca tesa½ vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa avijj±nusayo ca appah²no vicikicch±nusayo ca appah²no.
302. (Ka) yassa bhavar±g±nusayo appah²no tassa avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa bhavar±g±nusayo appah²noti? ¾mant±. (Ekam³laka½)
303. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa m±n±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana m±n±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa m±n±nusayo appah²no, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±. Tiŗŗa½ puggal±na½ m±n±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n± tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa avijj±nusayo appah²no, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±. (Dukam³laka½)
304. Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n± tassa diµµh±nusayo…pe… vicikicch±nusayo appah²noti?
Dvinna½ puggal±na½ k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ vicikicch±nusayo appah²no. Puthujjanassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n± vicikicch±nusayo ca appah²no.
Yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±ti? ¾mant±.
Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n± tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca appah²n±. Tiŗŗa½ puggal±na½ avijj±nusayo ca appah²no k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±. (Tikam³laka½)
305. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n± tassa vicikicch±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vicikicch±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca appah²n±ti? ¾mant± …pe…. (Catukkam³laka½)
306. Yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n± tassa bhavar±g±nusayo…pe… avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
Yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±. Dvinna½ puggal±na½ avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±. Puthujjanassa avijj±nusayo ca appah²no; k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±. (Pańcakam³laka½)
307. (Ka) yassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n± tassa avijj±nusayo appah²noti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana avijj±nusayo appah²no tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±ti?
An±g±missa avijj±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±, no ca tassa k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±. Dvinna½ puggal±na½ avijj±nusayo ca k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±, no ca tesa½ diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca appah²n±. Puthujjanassa avijj±nusayo ca appah²no, k±mar±g±nusayo ca paµigh±nusayo ca m±n±nusayo ca diµµh±nusayo ca vicikicch±nusayo ca bhavar±g±nusayo ca appah²n±. (Chakkam³laka½)