2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

4. (Ka) k±yo k±yasaªkh±ro?
(Kha) saªkh±r± vac²saªkh±ro?
(Ka) k±yo k±yasaªkh±ro?
(Kha) saªkh±r± cittasaªkh±ro?
(Ka) vac² vac²saªkh±ro?
(Kha) saªkh±r± k±yasaªkh±ro?
(Ka) vac² vac²saªkh±ro?
(Kha) saªkh±r± cittasaªkh±ro?
(Ka) citta½ cittasaªkh±ro?
(Kha) saªkh±r± k±yasaªkh±ro?
(Ka) citta½ cittasaªkh±ro?
(Kha) saªkh±r± vac²saªkh±ro?
(Kha) paccan²ka½
5. (Ka) na k±yo na k±yasaªkh±ro?
(Kha) na saªkh±r± na vac²saªkh±ro?
(Ka) na k±yo na k±yasaªkh±ro?
(Kha) na saªkh±r± na cittasaªkh±ro?
(Ka) na vac² na vac²saªkh±ro?
(Kha) na saªkh±r± na k±yasaªkh±ro?
(Ka) na vac² na vac²saªkh±ro?
(Kha) na saªkh±r± na cittasaªkh±ro?
(Ka) na citta½ na cittasaªkh±ro?
(Kha) na saªkh±r± na k±yasaªkh±ro?
(Ka) na citta½ na cittasaªkh±ro?
(Kha) na saªkh±r± na vac²saªkh±ro?