(Kha) paccan▓kaŻ

45. (Ka) na r│paŻ na khandhoti?
R│paŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na r│paŻ, khandh▒. R│pa˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva r│paŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na vedan▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na r│paŻ na khandhoti?
R│paŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na r│paŻ, khandh▒. R│pa˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva r│paŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na r│paŻ na khandhoti?
R│paŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na r│paŻ, khandh▒. R│pa˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva r│paŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒rakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na r│paŻ na khandhoti?
R│paŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na r│paŻ, khandh▒. R│pa˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva r│paŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║akkhandhoti? żmant▒.
46. (Ka) na vedan▒ na khandhoti?
VedanaŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vedan▒, khandh▒. Vedana˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vedan▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na r│pakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na vedan▒ na khandhoti?
VedanaŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vedan▒, khandh▒. Vedana˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vedan▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na vedan▒ na khandhoti?
VedanaŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vedan▒, khandh▒. Vedana˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vedan▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒rakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na vedan▒ na khandhoti?
VedanaŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vedan▒, khandh▒. Vedana˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vedan▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║akkhandhoti? żmant▒.
47. (Ka) na sa˝˝▒ na khandhoti?
Sa˝˝aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na sa˝˝▒, khandh▒. Sa˝˝a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva sa˝˝▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na r│pakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na sa˝˝▒ na khandhoti?
Sa˝˝aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na sa˝˝▒, khandh▒. Sa˝˝a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva sa˝˝▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na vedan▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na sa˝˝▒ na khandhoti?
Sa˝˝aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na sa˝˝▒, khandh▒. Sa˝˝a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva sa˝˝▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒rakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na sa˝˝▒ na khandhoti?
Sa˝˝aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na sa˝˝▒, khandh▒. Sa˝˝a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva sa˝˝▒ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║akkhandhoti? żmant▒.
48. (Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandhoti? żmant▒.
(Kha) na khandh▒ na r│pakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandhoti? żmant▒.
(Kha) na khandh▒ na vedan▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandhoti? żmant▒.
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na sa¬kh▒r▒ na khandhoti? żmant▒.
(Kha) na khandh▒ na vi˝˝▒║akkhandhoti? żmant▒.
49. (Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandhoti?
Vi˝˝▒║aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ, khandh▒. Vi˝˝▒║a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vi˝˝▒║aŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na r│pakkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandhoti?
Vi˝˝▒║aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ, khandh▒. Vi˝˝▒║a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vi˝˝▒║aŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na vedan▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandhoti?
Vi˝˝▒║aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ, khandh▒. Vi˝˝▒║a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vi˝˝▒║aŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa˝˝▒kkhandhoti? żmant▒.
(Ka) na vi˝˝▒║aŻ na khandhoti?
Vi˝˝▒║aŻ Áhapetv▒ avases▒ khandh▒ na vi˝˝▒║aŻ, khandh▒. Vi˝˝▒║a˝ca khandhe ca Áhapetv▒ avases▒ na ceva vi˝˝▒║aŻ na ca khandh▒.
(Kha) na khandh▒ na sa¬kh▒rakkhandhoti? żmant▒.

Pa║║attiniddesav▒ro.