2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

28. (Ka) r³pa½ r³pakkhandhoti?
Piyar³pa½ s±tar³pa½ r³pa½, na r³pakkhandho. R³pakkhandho r³pañceva r³pakkhandho ca.
(Kha) khandh± vedan±kkhandhoti?
Vedan±kkhandho khandho ceva vedan±kkhandho ca.
Avases± khandh± [avases± khandh± khandh± (sy±.) evamuparipi] na vedan±kkhandho.
(Ka) r³pa½ r³pakkhandhoti?
Piyar³pa½ s±tar³pa½ r³pa½, na r³pakkhandho. R³pakkhandho r³pañceva r³pakkhandho ca.
(Kha) khandh± saññ±kkhandhoti?
Saññ±kkhandho khandho ceva saññ±kkhandho ca. Avases± khandh± na saññ±kkhandho.
(Ka) r³pa½ r³pakkhandhoti?
Piyar³pa½ s±tar³pa½ r³pa½, na r³pakkhandho. R³pakkhandho r³pañceva r³pakkhandho ca.
(Kha) khandh± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandho khandho ceva saªkh±rakkhandho ca. Avases± khandh± na saªkh±rakkhandho.
(Ka) r³pa½ r³pakkhandhoti?
Piyar³pa½ s±tar³pa½ r³pa½, na r³pakkhandho. R³pakkhandho r³pañceva r³pakkhandho ca.
(Kha) khandh± viññ±ºakkhandhoti?
Viññ±ºakkhandho khandho ceva viññ±ºakkhandho ca. Avases± khandh± na viññ±ºakkhandho.
29. (Ka) vedan± vedan±kkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± r³pakkhandhoti?
R³pakkhandho khandho ceva r³pakkhandho ca. Avases± khandh± na r³pakkhandho.
(Ka) vedan± vedan±kkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± saññ±kkhandhoti?
Saññ±kkhandho khandho ceva saññ±kkhandho ca. Avases± khandh± na saññ±kkhandho.
(Ka) vedan± vedan±kkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandho khandho ceva saªkh±rakkhandho ca. Avases± khandh± na saªkh±rakkhandho.
(Ka) vedan± vedan±kkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± viññ±ºakkhandhoti?
Viññ±ºakkhandho khandho ceva viññ±ºakkhandho ca. Avases± khandh± na viññ±ºakkhandho.
30. (Ka) saññ± saññ±kkhandhoti?
Diµµhisaññ± saññ±, na saññ±kkhandho. Saññ±kkhandho saññ± ceva saññ±kkhandho ca.
(Kha) khandh± r³pakkhandhoti?
R³pakkhandho khandho ceva r³pakkhandho ca. Avases± khandh± na r³pakkhandho.
(Ka) saññ± saññ±kkhandhoti?
Diµµhisaññ± saññ±, na saññ±kkhandho. Saññ±kkhandho saññ± ceva saññ±kkhandho ca.
(Kha) khandh± vedan±kkhandhoti?
Vedan±kkhandho khandho ceva vedan±kkhandho ca. Avases± khandh± na vedan±kkhandho.
(Ka) saññ± saññ±kkhandhoti?
Diµµhisaññ± saññ±, na saññ±kkhandho. Saññ±kkhandho saññ± ceva saññ±kkhandho ca.
(Kha) khandh± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandho khandho ceva saªkh±rakkhandho ca. Avases± khandh± na saªkh±rakkhandho.
(Ka) saññ± saññ±kkhandhoti?
Diµµhisaññ± saññ±, na saññ±kkhandho. Saññ±kkhandho saññ± ceva saññ±kkhandho ca.
(Kha) khandh± viññ±ºakkhandhoti?
Viññ±ºakkhandho khandho ceva viññ±ºakkhandho ca. Avases± khandh± na viññ±ºakkhandho.
31. (Ka) saªkh±r± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandha½ µhapetv± avases± saªkh±r±, na saªkh±rakkhandho. Saªkh±rakkhandho saªkh±r± ceva saªkh±rakkhandho ca.
(Kha) khandh± r³pakkhandhoti?
R³pakkhandho khandho ceva r³pakkhandho ca. Avases± khandh± na r³pakkhandho.
(Ka) saªkh±r± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandha½ µhapetv± avases± saªkh±r±, na saªkh±rakkhandho. Saªkh±rakkhandho saªkh±r± ceva saªkh±rakkhandho ca.
(Kha) khandh± vedan±kkhandhoti?
Vedan±kkhandho khandho ceva vedan±kkhandho ca. Avases± khandh± na vedan±kkhandho.
(Ka) saªkh±r± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandha½ µhapetv± avases± saªkh±r±, na saªkh±rakkhandho. Saªkh±rakkhandho saªkh±r± ceva saªkh±rakkhandho ca.
(Kha) khandh± saññ±kkhandhoti?
Saññ±kkhandho khandho ceva saññ±kkhandho ca. Avases± khandh± na saññ±kkhandho.
(Ka) saªkh±r± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandha½ µhapetv± avases± saªkh±r±, na saªkh±rakkhandho. Saªkh±rakkhandho saªkh±r± ceva saªkh±rakkhandho ca.
(Kha) khandh± viññ±ºakkhandhoti?
Viññ±ºakkhandho khandho ceva viññ±ºakkhandho ca. Avases± khandh± na viññ±ºakkhandho.
32. (Ka) viññ±ºa½ viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± r³pakkhandhoti?
R³pakkhandho khandho ceva r³pakkhandho ca. Avases± khandh± na r³pakkhandho.
(Ka) viññ±ºa½ viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± vedan±kkhandhoti?
Vedan±kkhandho khandho ceva vedan±kkhandho ca. Avases± khandh± na vedan±kkhandho.
(Ka) viññ±ºa½ viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± saññ±kkhandhoti?
Saññ±kkhandho khandho ceva saññ±kkhandho ca. Avases± khandh± na saññ±kkhandho.
(Ka) viññ±ºa½ viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±.
(Kha) khandh± saªkh±rakkhandhoti?
Saªkh±rakkhandho khandho ceva saªkh±rakkhandho ca. Avases± khandh± na saªkh±rakkhandho.