2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

12. (Ka) dukkha½ dukkhasaccanti? ¾mant±.
(Kha) sacc± samudayasaccanti?
Samudayasacca½ saccañceva samudayasaccañca. Avases± sacc± [avases± sacc± sacc± (sy±.)] na samudayasacca½.
Dukkha½ dukkhasaccanti? ¾mant±.
Sacc± nirodhasaccanti?…Pe… sacc± maggasaccanti?
Maggasacca½ saccañceva maggasaccañca. Avases± sacc± na maggasacca½.
13. Samudayo samudayasaccanti?
Samudayasacca½ µhapetv± avaseso samudayo, na samudayasacca½. Samudayasacca½ samudayo ceva samudayasaccañca. Sacc± dukkhasaccanti?…Pe… sacc± nirodhasaccanti?…Pe… sacc± maggasaccanti?
Maggasacca½ saccañceva maggasaccañca. Avases± sacc± na maggasacca½.
14. Nirodho nirodhasaccanti?
Nirodhasacca½ µhapetv± avaseso nirodho, na nirodhasacca½. Nirodhasacca½ nirodho ceva nirodhasaccañca.
Sacc± dukkhasaccanti?…Pe… sacc± samudayasaccanti?…Pe… sacc± maggasaccanti?
Maggasacca½ saccañceva maggasaccañca. Avases± sacc± na maggasacca½.
15. Maggo maggasaccanti?
Maggasacca½ µhapetv± avaseso maggo, na maggasacca½. Maggasacca½ maggo ceva maggasaccañca.
Sacc± dukkhasaccanti?…Pe… sacc± samudayasaccanti?…Pe… sacc± nirodhasaccanti?
Nirodhasacca½ saccañceva nirodhasaccañca. Avases± sacc± na nirodhasacca½.