2. Padasodhanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

4. (Ka) dukkha½ dukkhasacca½?
(Kha) sacc± samudayasacca½?
(Ka) dukkha½ dukkhasacca½?
(Kha) sacc± nirodhasacca½?
(Ka) dukkha½ dukkhasacca½?
(Kha) sacc± maggasacca½?
(Ka) samudayo samudayasacca½?
(Kha) sacc± dukkhasacca½?
(Ka) samudayo samudayasacca½?
(Kha) sacc± nirodhasacca½?
(Ka) samudayo samudayasacca½?
(Kha) sacc± maggasacca½?
(Ka) nirodho nirodhasacca½?
(Kha) sacc± dukkhasacca½?
(Ka) nirodho nirodhasacca½?
(Kha) sacc± samudayasacca½?
(Ka) nirodho nirodhasacca½?
(Kha) sacc± maggasacca½?
(Ka) maggo maggasacca½
(Kha) sacc± dukkhasacca½?
(Ka) maggo maggasacca½?
(Kha) sacc± samudayasacca½?
(Ka) maggo maggasacca½?
(Kha) sacc± nirodhasacca½?