(Kha) paccanka

7. (Ka) na cakkhu na dhtu?
(Kha) na dht na cakkhu?
(Ka) na sota na dhtu?
(Kha) na dht na sota?
Na ghna? Na jivh? Na kyo? Na rpa? Na saddo? Na gandho? Na raso? Na phohabbo?
(Ka) na cakkhuvia na dhtu?
(Kha) na dht na cakkhuvia?
Na sotavia?Pe na ghnavia? Na jivhvia?
(Ka) na kyavia na dhtu?
(Kha) na dht na kyavia?
(Ka) na mano na dhtu?
(Kha) na dht na mano?
(Ka) na manovia na dhtu?
(Kha) na dht na manovia?
(Ka) na dhammo na dhtu?
(Kha) na dht na dhammo?