(Ca) paccan²kapuggalok±s±

195. (Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha sot±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha sot±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca na nirujjhittha sot±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha sot±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha sot±yatana½ na nirujjhissati no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha sot±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha gh±n±yatana½ na nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha gh±n±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ na nirujjhitth±ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±s±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca na nirujjhittha r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha man±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca na nirujjhittha man±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha man±yatanañca na nirujjhissati, cakkh±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ asaññasatt±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ tesa½ tattha cakkh±yatanañca na nirujjhittha dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha cakkh±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cakkh±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhittha. (Cakkh±yatanam³laka½)
196. (Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
R³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhissati. R³p±vacare parinibbant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca na nirujjhittha r³p±yatanañca na nirujjhissati
(Kha) yassa v± pana yattha r³p±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ na nirujjhitth±ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha. R³p±vacare parinibbant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca na nirujjhissati gh±n±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha man±yatana½ na nirujjhissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhissati. R³p±vacare ar³p±vacare parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca na nirujjhittha man±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ na nirujjhitth±ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha. R³p±vacare ar³p±vacare parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha man±yatanañca na nirujjhissati gh±n±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati. R³p±vacare ar³p±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha gh±n±yatanañca na nirujjhittha dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha gh±n±yatana½ na nirujjhitth±ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha gh±n±yatana½ na nirujjhittha. R³p±vacare ar³p±vacare parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca na nirujjhissati gh±n±yatanañca na nirujjhittha. (Gh±n±yatanam³laka½)
197. (Ka) yassa yattha r³p±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha man±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca na nirujjhittha man±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha man±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ tesa½ tattha man±yatanañca na nirujjhissati r³p±yatanañca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha r³p±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ ar³p±na½ tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ tesa½ tattha r³p±yatanañca na nirujjhittha dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha r³p±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha r³p±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ ar³pe parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca na nirujjhissati r³p±yatanañca na nirujjhittha. (R³p±yatanam³laka½)
198. (Ka) yassa yattha man±yatana½ na nirujjhittha tassa tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Suddh±v±sa½ upapajjant±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhittha no ca tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Suddh±v±se parinibbant±na½ tesa½ tattha man±yatanañca na nirujjhittha dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa tattha man±yatana½ na nirujjhitth±ti?
Parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha man±yatana½ na nirujjhittha. Suddh±v±se parinibbant±na½ tesa½ tattha dhamm±yatanañca na nirujjhissati man±yatanañca na nirujjhittha.

Nirodhav±ro.