(Gha) paccan²kapuggalo

175. (Ka) yassa cakkh±yatana½ na nirujjhati tassa sot±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ sot±yatana½ na nirujjhissati. Ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatanañca na nirujjhati sot±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ na nirujjhat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ sot±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati. Ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ sot±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ na nirujjhati tassa gh±n±yatana½ na nirujjhissat²ti
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhissati. Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatanañca na nirujjhati gh±n±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ na nirujjhat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati. Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±n±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ na nirujjhati tassa r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati. Ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatanañca na nirujjhati r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ na nirujjhat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati. Ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ r³p±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhati.
Yassa cakkh±yatana½ na nirujjhati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Ar³pe parinibbant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca na nirujjhati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ na nirujjhat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ na nirujjhati. Ar³pe parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca na nirujjhati.
176. (Ka) yassa gh±n±yatana½ na nirujjhati tassa r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ agh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati. R³p±vacare parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±n±yatanañca na nirujjhati r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ na nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ na nirujjhat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhati. R³p±vacare parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ r³p±yatanañca na nirujjhissati gh±n±yatanañca na nirujjhati.
Yassa gh±n±yatana½ na nirujjhati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ agh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. R³p±vacare ar³p±vacare parinibbant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca na nirujjhati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ na nirujjhat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhati. R³p±vacare ar³p±vacare parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca na nirujjhissati gh±n±yatanañca na nirujjhati.
177. Yassa r³p±yatana½ na nirujjhati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ ar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Ar³pe parinibbant±na½ tesa½ r³p±yatanañca na nirujjhati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa r³p±yatana½ na nirujjhat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhati. Ar³pe parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca na nirujjhissati r³p±yatanañca na nirujjhati.
178. (Ka) yassa man±yatana½ na nirujjhati tassa dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti? Nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa man±yatana½ na nirujjhat²ti? Nirujjhati.