(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

166. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhati tassa sot±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ sot±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhati sot±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ sot±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhati. Sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ sot±yatanañca nirujjhissati cakkh±yatanañca nirujjhati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhati tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhati gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½…pe….
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhati r³p±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½…pe….
Yassa cakkh±yatana½ nirujjhati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½…pe… sacakkhuk±na½ cavant±na½ tesa½…pe….
167. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nirujjhati tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nirujjhati r³p±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nirujjhissati tassa gh±n±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ agh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhati. Sagh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhissati gh±n±yatanañca nirujjhati.
Yassa gh±n±yatana½ nirujjhati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe….
168. Yassa r³p±yatana½ nirujjhati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa r³p±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ ar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati no ca tesa½ r³p±yatana½ nirujjhati. Sar³pak±na½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati r³p±yatanañca nirujjhati.
169. (Ka) yassa man±yatana½ nirujjhati tassa dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ man±yatana½ nirujjhati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ sacittak±na½ cavant±na½ tesa½ man±yatanañca nirujjhati dhamm±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nirujjhissati tassa man±yatana½ nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ acittak±na½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati, no ca tesa½ man±yatana½ nirujjhati. Sacittak±na½ cavant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nirujjhissati man±yatanañca nirujjhati.