(Kha) anuloma-ok▒so

155. Yattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhatiůpeů.

(Ga) anulomapuggalok▒s▒

156. (Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha sot▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha sot▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati sot▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha sot▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
Pa˝cavok▒raŻ upapajjant▒naŻ acakkhuk▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha sot▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati Sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha sot▒yatana˝ca nirujjhittha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
R│p▒vacar▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhittha. Sacakkhuk▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati gh▒n▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
K▒m▒vacaraŻ upapajjant▒naŻ acakkhuk▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati. Sacakkhuk▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatana˝ca nirujjhittha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati r│p▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha r│p▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
Pa˝cavok▒raŻ upapajjant▒naŻ acakkhuk▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ asa˝˝asatt▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati. Sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatana˝ca nirujjhittha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha man▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati man▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha man▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
Pa˝cavok▒raŻ upapajjant▒naŻ acakkhuk▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ ar│p▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati. Sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatana˝ca nirujjhittha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ upapajjant▒naŻ acakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nirujjhati. Sacakkhuk▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha cakkh▒yatana˝ca nirujjhati. (Cakkh▒yatanam│lakaŻ)
157. (Ka) yassa yattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yassa v▒ pana yattha r│p▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
K▒m▒vacaraŻ upapajjant▒naŻ agh▒nak▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ r│p▒vacar▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhati. Sagh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatana˝ca nirujjhittha gh▒n▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha man▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yassa v▒ pana yattha man▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
K▒m▒vacaraŻ upapajjant▒naŻ agh▒nak▒naŻ k▒m▒vacar▒ cavant▒naŻ r│p▒vacar▒naŻ ar│p▒vacar▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhati Sagh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatana˝ca nirujjhittha gh▒n▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ upapajjant▒naŻ agh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nirujjhati. Sagh▒nak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha gh▒n▒yatana˝ca nirujjhati. (Gh▒n▒yatanam│lakaŻ)
158. (Ka) yassa yattha r│p▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha man▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ asa˝˝asatt▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ pa˝cavok▒r▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatana˝ca nirujjhati man▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha man▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
Pa˝cavok▒raŻ upapajjant▒naŻ ar│p▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhati. Pa˝cavok▒r▒ cavant▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatana˝ca nirujjhittha r│p▒yatana˝ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha r│p▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ sar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatana˝ca nirujjhati dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ upapajjant▒naŻ ar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nirujjhati. Sar│pak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha r│p▒yatana˝ca nirujjhati. (R│p▒yatanam│lakaŻ)
159. (Ka) yassa yattha man▒yatanaŻ nirujjhati tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhitth▒ti?
Suddh▒v▒se parinibbant▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhati, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha. ItaresaŻ sacittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatana˝ca nirujjhati dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha tassa tattha man▒yatanaŻ nirujjhat▓ti?
SabbesaŻ upapajjant▒naŻ acittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nirujjhittha, no ca tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nirujjhati. Sacittak▒naŻ cavant▒naŻ tesaŻ tattha dhamm▒yatana˝ca nirujjhittha man▒yatana˝ca nirujjhati.