(Gha) paccan²kapuggalo

95. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa sot±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ sot±yatana½ nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati sot±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ sot±yatanañca nuppajjissati cakkh±yatanañca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa gh±n±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati gh±n±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjissati cakkh±yatanañca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa r³p±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati r³p±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nuppajjissati cakkh±yatanañca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa man±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ man±yatana½ nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati man±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana man±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ man±yatanañca nuppajjissati cakkh±yatanañca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nuppajjissati cakkh±yatanañca nuppajjati. (Cakkh±yatanam³laka½)
96. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nuppajjati tassa r³p±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjati r³p±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nuppajjissati tassa gh±n±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nuppajjissati gh±n±yatanañca nuppajjati.
Yassa gh±n±yatana½ nuppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa gh±n±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nuppajjissati gh±n±yatanañca nuppajjati. (Gh±n±yatanam³laka½)
97. Yassa r³p±yatana½ nuppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ r³p±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa r³p±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nuppajjissati r³p±yatanañca nuppajjati. (R³p±yatanam³laka½)
98. (Ka) yassa man±yatana½ nuppajjati tassa dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. Parinibbant±na½ tesa½ man±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ man±yatana½ nuppajjati. Parinibbant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca nuppajjissati man±yatanañca nuppajjati. (Man±yatanam³laka½)