(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

86. (Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa sot±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ sot±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjati sot±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatanañca uppajjissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjati gh±n±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca uppajjissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjati r³p±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatanañca uppajjissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjati man±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana man±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatanañca uppajjissati cakkh±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjati dhamm±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati cakkh±yatanañca uppajjati. (Cakkh±yatanam³laka½)
87. (Ka) yassa gh±n±yatana½ uppajjati tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca uppajjati r³p±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±n±yatana½ uppajjati tassa man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca uppajjati man±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana man±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa gh±n±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca uppajjati dhamm±yatanañca uppajjissati
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca uppajjati. (Gh±n±yatanam³laka½)
88. (Ka) yassa r³p±yatana½ uppajjati tassa man±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatanañca uppajjati man±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana man±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjati Sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatanañca uppajjissati r³p±yatanañca uppajjati.
(Ka) yassa r³p±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatanañca uppajjati dhamm±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjati. Sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati r³p±yatanañca uppajjati. (R³p±yatanam³laka½)
89. (Ka) yassa man±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ uppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ sacittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatanañca uppajjati, dhamm±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjati. Sacittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati man±yatanañca uppajjati.