(©a) paccan²ka-ok±so

32. (Ka) yattha cakkh±yatana½ nuppajjati tattha sot±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sot±yatana½ nuppajjati tattha cakkh±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ nuppajjati tattha gh±n±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana gh±n±yatana½ nuppajjati tattha cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
R³p±vacare tattha gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tattha cakkh±yatana½ nuppajjati. Asaññasatte ar³pe tattha gh±n±yatanañca nuppajjati cakkh±yatanañca nuppajjati.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ nuppajjati tattha r³p±yatana½ nuppajjat²ti?
Asaññasatte tattha cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tattha r³p±yatana½ nuppajjati. Ar³pe tattha cakkh±yatanañca nuppajjati r³p±yatanañca nuppajjati.
(Kha) yattha v± pana r³p±yatana½ nuppajjati tattha cakkh±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ nuppajjati tattha man±yatana½ nuppajjat²ti?
Ar³pe tattha cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tattha man±yatana½ nuppajjati. Asaññasatte tattha cakkh±yatanañca nuppajjati man±yatanañca nuppajjati.
(Kha) yattha v± pana man±yatana½ nuppajjati tattha cakkh±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ nuppajjati tattha dhamm±yatana½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ nuppajjati tattha cakkh±yatana½ nuppajjat²ti? Natthi. (Cakkh±yatanam³laka½)
33. (Ka) yattha gh±n±yatana½ nuppajjati tattha r³p±yatana½ nuppajjat²ti?
R³p±vacare tattha gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tattha r³p±yatana½ nuppajjati Ar³pe tattha gh±n±yatanañca nuppajjati r³p±yatanañca nuppajjati.
(Kha) yattha v± pana r³p±yatana½ nuppajjati tattha gh±n±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±n±yatana½ nuppajjati tattha man±yatana½ nuppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tattha man±yatana½ nuppajjati. Asaññasatte tattha gh±n±yatanañca nuppajjati man±yatanañca nuppajjati.
(Kha) yattha v± pana man±yatana½ nuppajjati tattha gh±n±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha gh±n±yatana½ nuppajjati tattha dhamm±yatana½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ nuppajjati tattha gh±n±yatana½ nuppajjat²ti? Natthi. (Gh±n±yatanam³laka½)
34. (Ka) yattha r³p±yatana½ nuppajjati tattha man±yatana½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana man±yatana½ nuppajjati tattha r³p±yatana½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Ka) yattha r³p±yatana½ nuppajjati tattha dhamm±yatana½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ nuppajjati tattha r³p±yatana½ nuppajjat²ti? Natthi. (R³p±yatanam³laka½)
35. (Ka) yattha man±yatana½ nuppajjati tattha dhamm±yatana½ nuppajjat²ti? Uppajjati.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ nuppajjati tattha man±yatana½ nuppajjat²ti? Natthi. (Man±yatanam³laka½)