2. Dutiyavaggo

(14) 5. Vac²bhedakath±

326. Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sabbattha sam±pann±na½ atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sabbad± sam±pann±na½ atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sabbesa½ sam±pann±na½ atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sabbasam±patt²su atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sam±pannassa atthi k±yabhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa natthi k±yabhedoti? ¾mant±. Sam±pannassa natthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi v±c±, atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sam±pannassa atthi k±yo, atthi k±yabhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi k±yo, natthi k±yabhedoti? ¾mant±. Sam±pannassa atthi v±c±, natthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
327. Dukkhanti j±nanto dukkhanti v±ca½ bh±sat²ti? ¾mant±. Samudayoti j±nanto samudayoti v±ca½ bh±sat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dukkhanti j±nanto dukkhanti v±ca½ bh±sat²ti? ¾mant±. Nirodhoti j±nanto nirodhoti v±ca½ bh±sat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dukkhanti j±nanto dukkhanti v±ca½ bh±sat²ti? ¾mant±. Maggoti j±nanto maggoti v±ca½ bh±sat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Samudayoti j±nanto na ca samudayoti v±ca½ bh±sat²ti? ¾mant±. Dukkhanti j±nanto na ca dukkhanti v±ca½ bh±sat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Nirodhoti j±nanto na ca nirodhoti v±ca½ bh±sat²ti? ¾mant±. Dukkhanti j±nanto na ca dukkhanti v±ca½ bh±sat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Maggoti j±nanto na ca maggoti v±ca½ bh±sat²ti? ¾mant±. Dukkhanti j±nanto na ca dukkhanti v±ca½ bh±sat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
328. Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant± ѱºa½ ki½gocaranti? ѱºa½ saccagocaranti. Sota½ saccagocaranti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Sota½ ki½ gocaranti? Sota½ saddagocaranti. ѱºa½ saddagocaranti? Na heva½ vattabbe.
Sam±pannassa atthi vac²bhedo ñ±ºa½ saccagocara½, sota½ saddagocaranti? ¾mant±. Hañci ñ±ºa½ saccagocara½, sota½ saddagocara½, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Sam±pannassa atthi vac²bhedo ñ±ºa½ saccagocara½, sota½ saddagocaranti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½, dvinna½ vedan±na½, dvinna½ saññ±na½, dvinna½ cetan±na½, dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe.
329. Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe.
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. ¾pokasiºa½…pe… tejokasiºa½… v±yokasiºa½… n²lakasiºa½… p²takasiºa½… lohitakasiºa½… od±takasiºa½… ±k±s±nañc±yatana½ … viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½…pe… nevasaññ±n±saññ±yatana½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant±. Hañci pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa natthi vac²bhedo, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
¾pokasiºa½ tejokasiºa½… v±yokasiºa½… n²lakasiºa½… p²takasiºa½… lohitakasiºa½… od±takasiºa½… ±k±s±nañc±yatana½ viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½… nevasaññ±n±saññ±yatana½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant±. Hañci nevasaññ±n±saññ±yatana½ sam±pannassa natthi vac²bhedo, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokiyasam±patti½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokiya½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe…. Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokiya½ dutiya½ jh±na½… tatiya½ jh±na½… catuttha½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokiya½ sam±patti½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant±. Hañci lokiya½ sam±patti½ sam±pannassa natthi vac²bhedo, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Lokiya½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant± Hañci lokiya½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedo, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Lokiya½ dutiya½ jh±na½… tatiya½ jh±na½… catuttha½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant±. Hañci lokiya½ catuttha½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedo, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
330. Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokiya½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokiya½ dutiya½ jh±na½… tatiya½ jh±na½… catuttha½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokiya½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokiya½ dutiya½ jh±na½… tatiya½ jh±na½… catuttha½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
331. Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokuttara½ dutiya½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Lokuttara½ tatiya½ jh±na½… catuttha½ jh±na½ sam±pannassa atthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokuttara½ dutiya½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? ¾mant± Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Lokuttara½ dutiya½ jh±na½… tatiya½ jh±na½… catuttha½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti ¾mant±. Lokuttara½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa natthi vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
332. Na vattabba½– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti? ¾mant±. Nanu vitakkavic±r± vac²saªkh±r± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±”ti? ¾mant±. Hañci vitakkavic±r± vac²saªkh±r± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±,” tena vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Vitakkavic±r± vac²saªkh±r± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±”ti [atthi vitakkavic±r± (sy±.) evamuparipi], atthi tassa vac²bhedoti? ¾mant±. Pathav²kasiºa½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±, atthi tassa vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vitakkavic±r± vac²saªkh±r± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±”ti, atthi tassa vac²bhedoti? ¾mant± ¾pokasiºa½… tejokasiºa½… v±yokasiºa½… n²lakasiºa½… p²takasiºa½… lohitakasiºa½… od±takasiºa½ paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±, atthi tassa vac²bhedoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Na vattabba½– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti? ¾mant±. Nanu vitakkasamuµµh±n± v±c± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±”ti? ¾mant±. Hañci vitakkasamuµµh±n± v±c± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±,” tena vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Vitakkasamuµµh±n± v±c± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±”ti, atthi tassa vac²bhedoti? ¾mant±. Saññ±samuµµh±n± v±c± vutt± bhagavat±– “dutiya½ jh±na½ sam±pannassa atthi saññ±, atthi tassa vitakkavic±r±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Vitakkasamuµµh±n± v±c± vutt± bhagavat±– “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa atthi vitakkavic±r±”ti, atthi tassa vac²bhedoti? ¾mant±. Saññ±samuµµh±n± v±c± vutt± bhagavat±– tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½… ±k±s±nañc±yatana½… viññ±ºañc±yatana½… ±kiñcaññ±yatana½ sam±pannassa atthi saññ±, atthi tassa vitakkavic±r±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
333. Sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Nanu “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa v±c± niruddh± hot²”ti [sa½. ni. 4.259, 263]! Attheva suttantoti? ¾mant± Hañci “paµhama½ jh±na½ sam±pannassa v±c± niruddh± hot²”ti, attheva suttantoti, no ca vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
“Paµhama½ jh±na½ sam±pannassa v±c± niruddh± hot²”ti [sa½. ni. 4.259, 263], attheva suttantoti, atthi tassa vac²bhedoti? ¾mant±. “Dutiya½ jh±na½ sam±pannassa vitakkavic±r± niruddh± hont²”ti [sa½. ni. 4.259, 263], attheva suttantoti, atthi tassa vitakkavic±r±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
“Paµhama½ jh±na½ sam±pannassa v±c± niruddh± hot²”ti [sa½. ni. 4.259, 263], attheva suttantoti, atthi tassa vac²bhedoti? ¾mant±. “Tatiya½ jh±na½ sam±pannassa p²ti niruddh± hoti, catuttha½ jh±na½ sam±pannassa ass±sapass±s± niruddh± honti, ±k±s±nañc±yatana½ sam±pannassa r³pasaññ± niruddh± hoti, viññ±ºañc±yatana½ sam±pannassa ±k±s±nañc±yatanasaññ± niruddh± hoti, ±kiñcaññ±yatana½ sam±pannassa viññ±ºañc±yatanasaññ± niruddh± hoti, nevasaññ±n±saññ±yatana½ sam±pannassa ±kiñcaññ±yatanasaññ± niruddh± hoti, saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa saññ± ca vedan± ca niruddh± hont²”ti [sa½. ni. 4.259, 263; a. ni. 9.31; d². ni. 3.344], attheva suttantoti, atthi tassa saññ± ca vedan± c±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Na vattabba½– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti? ¾mant±. Nanu paµhamassa jh±nassa saddo kaºµako [kºµako (sy±.) a. ni. 10.72] vutto bhagavat±ti [a. ni. 10.72 kaºµakasutta½ niss±ya pucchati]? ¾mant±. Hañci paµhamassa jh±nassa saddo kaºµako vutto bhagavat±, tena vata re vattabbe– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti.
Paµhamassa jh±nassa saddo kaºµako vutto bhagavat±ti, sam±pannassa atthi vac²bhedoti? ¾mant±. Dutiyassa jh±nassa vitakkavic±r± kaºµako vutto bhagavat±… tatiyassa jh±nassa p²ti kaºµako vutto bhagavat±… catutthassa jh±nassa ass±sapass±s± kaºµako vutto bhagavat± [a. ni. 10.72] … ±k±s±nañc±yatana½ sam±pannassa r³pasaññ± kaºµako vutto bhagavat±… viññ±ºañc±yatana½ sam±pannassa ±k±s±nañc±yatanasaññ± kaºµako vutto bhagavat±… ±kiñcaññ±yatana½ sam±pannassa viññ±ºañc±yatanasaññ± kaºµako vutto bhagavat±… nevasaññ±n±saññ±yatana½ sam±pannassa ±kiñcaññ±yatanasaññ± kaºµako vutto bhagavat±… saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa saññ± ca vedan± ca kaºµako vutto bhagavat± [a. ni. 10.72], atthi tassa saññ± ca vedan± c±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Na vattabba½– “sam±pannassa atthi vac²bhedo”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “sikhissa, ±nanda, bhagavato arahato samm±sambuddhassa abhibh³ n±ma s±vako brahmaloke µhito dasasahassilokadh±tu½ sarena viññ±pesi–
‘¾rabbhatha nikkamatha, yuñjatha buddhas±sane;
dhun±tha maccuno sena½, na¼±g±ra½va kuñjaro.
‘Yo imasmi½ dhammavinaye, appamatto vihassati [vihessati (s². sy±. ka½.) viharissati (ka.)];
pah±ya j±tisa½s±ra½, dukkhassanta½ karissat²”’ti [a. ni. 1 tikanip±te; sa½. ni. 1.285].
Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi sam±pannassa atthi vac²bhedoti.

Vac²bhedakath± niµµhit±.