14. Cuddasamavaggo

(142) 7. Pariy±pannakath±

703. R³par±go r³padh±tu½ anuseti, r³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Sam±pattesiyo upapattesiyo diµµhadhammasukhavih±ro, sam±pattesiyena cittena upapattesiyena cittena diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagato sahaj±to sa½saµµho sampayutto ekupp±do ekanirodho ekavatthuko ek±rammaŗoti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro, na sam±pattesiyena cittena na upapattesiyena cittena na diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagato sahaj±to sa½saµµho sampayutto ekupp±do ekanirodho ekavatthuko ek±rammaŗoti? ¾mant±. Hańci na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro…pe… ek±rammaŗo, no ca vata re vattabbe– “r³par±go r³padh±tu½ anuseti, r³padh±tupariy±panno”ti…pe….
R³par±go r³padh±tu½ anuseti, r³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Saddar±go saddadh±tu½ anuseti, saddadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe… r³par±go r³padh±tu½ anuseti, r³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go phoµµhabbadh±tu½ anuseti, phoµµhabbadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saddar±go saddadh±tu½ anuseti, na vattabba½– “saddadh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. R³par±go r³padh±tu½ anuseti, na vattabba½– “r³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe… gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go phoµµhabbadh±tu½ anuseti, na vattabba½– “phoµµhabbadh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. R³par±go r³padh±tu½ anuseti, na vattabba½– “r³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
704. Ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti, ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant± Sam±pattesiyo upapattesiyo diµµhadhammasukhavih±ro, sam±pattesiyena cittena upapattesiyena cittena diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagato sahaj±to sa½saµµho sampayutto ekupp±do ekanirodho ekavatthuko ek±rammaŗoti? Na heva½ vattabbe…pe…. Nanu na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro, na sam±pattesiyena cittena…pe… ek±rammaŗoti? ¾mant±. Hańci na sam±pattesiyo na upapattesiyo…pe… ek±rammaŗo, no ca vata re vattabbe– “ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti, ar³padh±tupariy±panno”ti.
Ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti, ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Saddar±go saddadh±tu½ anuseti, saddadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti, ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go phoµµhabbadh±tu½ anuseti, phoµµhabbadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saddar±go saddadh±tu½ anuseti, na vattabba½– “saddadh±tupariy±panno”ti? ¾mant± Ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti, na vattabba½– “ar³padh±tupariy±panno”ti, na heva½ vattabbe…pe… gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go phoµµhabbadh±tu½ anuseti, na vattabba½– “phoµµhabbadh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. Ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti, na vattabba½– “ar³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
705. Na vattabba½– “r³par±go r³padh±tu½ anuseti r³padh±tupariy±panno, ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti ar³padh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. Nanu k±mar±go k±madh±tu½ anuseti, k±madh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Hańci k±mar±go k±madh±tu½ anuseti k±madh±tupariy±panno tena vata re vattabbe– “r³par±go r³padh±tu½ anuseti r³padh±tupariy±panno, ar³par±go ar³padh±tu½ anuseti ar³padh±tupariy±panno”ti.

Pariy±pannakath± niµµhit±.