9. Navamavaggo

(87) 4. Anusay± an±rammaºakath±

554. Anusay± an±rammaº±ti? ¾mant±. R³pa½ nibb±na½ cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo an±rammaºoti? ¾mant±. K±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaºa½ an±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mar±go k±mar±gapariyuµµh±na½ k±mar±gasa½yojana½ k±mogho k±mayogo k±macchandan²varaºa½ s±rammaºanti? ¾mant±. K±mar±g±nusayo s±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo an±rammaºoti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannoti Saªkh±rakkhandhapariy±pannoti. Saªkh±rakkhandho an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandho an±rammaºoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho viññ±ºakkhandho an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno an±rammaºoti? ¾mant±. K±mar±go saªkh±rakkhandhapariy±panno an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mar±go saªkh±rakkhandhapariy±panno s±rammaºoti? ¾mant±. K±mar±g±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno s±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mar±g±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno an±rammaºo, k±mar±go saªkh±rakkhandhapariy±panno s±rammaºoti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandho ekadeso s±rammaºo ekadeso an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandho ekadeso s±rammaºo ekadeso an±rammaºoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho viññ±ºakkhandho ekadeso s±rammaºo ekadeso an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
555. Paµigh±nusayo m±n±nusayo diµµh±nusayo vicikicch±nusayo bhavar±g±nusayo avijj±nusayo an±rammaºoti? ¾mant±. Avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºa½ an±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe… avijj± avijjogho…pe… avijj±n²varaºa½ s±rammaºanti? ¾mant±. Avijj±nusayo s±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avijj±nusayo an±rammaºoti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannoti? Saªkh±rakkhandhapariy±pannoti. Saªkh±rakkhandho an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandho an±rammaºoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho viññ±ºakkhandho an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avijj±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno an±rammaºoti? ¾mant±. Avijj± saªkh±rakkhandhapariy±pann± an±rammaº±ti? Na heva½ vattabbe…pe… avijj± saªkh±rakkhandhapariy±pann± s±rammaº±ti? ¾mant±. Avijj±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno s±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Avijj±nusayo saªkh±rakkhandhapariy±panno an±rammaºo, avijj± saªkh±rakkhandhapariy±pann± s±rammaº±ti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandho ekadeso s±rammaºo ekadeso an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandho ekadeso s±rammaºo ekadeso an±rammaºoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho viññ±ºakkhandho ekadeso s±rammaºo ekadeso an±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe….
556. Na vattabba½– “anusay± an±rammaº±”ti? ¾mant±. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne s±nusayoti vattabboti? ¾mant±. Atthi tesa½ anusay±na½ ±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi anusay± an±rammaº±ti. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne sar±goti vattabboti? ¾mant±. Atthi tassa r±gassa ±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe…. Tena hi r±go an±rammaºoti.

Anusay± an±rammaº±tikath± niµµhit±.