8. Aµµhamavaggo

(81) 9. R³pa½ kammantikath±

527. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusalanti? ¾mant±. S±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan± ±bhogo samann±h±ro manasik±ro cetan± patthan± paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan± ±bhogo samann±h±ro manasik±ro cetan± patthan± paºidh²ti? ¾mant±. Hañci an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti, no ca vata re vattabbe– “kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusalan”ti.
Kusalena cittena samuµµhito phasso kusalo s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… saddh±… v²riya½… sati… sam±dhi…pe… paññ± kusal± s±rammaº±, atthi t±ya ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhito phasso kusalo an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… saddh±… v²riya½… sati… sam±dhi…pe… paññ± kusal± an±rammaº±, natthi t±ya ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
528. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusalanti? ¾mant±. Ya½ kiñci kusalena cittena samuµµhita½ r³pa½ sabba½ ta½ kusalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ kusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu kusal±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ aby±katanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu … tejodh±tu …pe… v±yodh±tu aby±kat±ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
529. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ kusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu an±rammaº± kusal±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ aby±katanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½ ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu an±rammaº± aby±kat±ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
530. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ phassavippayutta½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ phassavippayutta½ kusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ phassavippayutta½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu phassavippayutt± kusal±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ phassavippayutta½ aby±katanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu phassavippayutt± aby±kat±ti ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
531. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ kusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ kusalanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu an±rammaº± phassavippayutt± kusal±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu an±rammaº± phassavippayutt± aby±kat±ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
532. Kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusalanti? ¾mant±. S±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu an±rammaºa½ natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidhi; no ca vata re vattabbe– “kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusalan”ti.
Kusalena cittena samuµµhito phasso kusalo s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… saddh±… v²riya½… sati… sam±dhi…pe… paññ± kusal± s±rammaº±, atthi t±ya ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhito phasso kusalo an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Kusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… saddh±… v²riya½… sati… sam±dhi…pe… paññ± kusal± an±rammaº±, natthi t±ya ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Kusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ kusalanti? ¾mant±. Ya½ kiñci kusalena cittena samuµµhita½ r³pa½ sabba½ ta½ kusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… yath± k±yakamma½ tath± vac²kammanti.
533. Akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusalanti? ¾mant± S±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan± ±bhogo samann±h±ro manasik±ro cetan± patthan± paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan± ±bhogo samann±h±ro manasik±ro cetan± patthan± paºidh²ti? ¾mant±. Hañci an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan± ±bhogo samann±h±ro manasik±ro cetan± patthan± paºidhi; no ca vata re vattabbe– “akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusalan”ti.
Akusalena cittena samuµµhito phasso akusalo s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… r±go… doso… moho… m±no… diµµhi… vicikicch±… thina½… uddhacca½… ahirika½…pe… anottappa½ akusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhito phasso akusalo an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… r±go… doso… moho… m±no… diµµhi… vicikicch±… thina½… uddhacca½… ahirika½…pe… anottappa½ akusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ k±yakamma½ r³pa½ akusalanti? ¾mant± Ya½ kiñci akusalena cittena samuµµhita½ r³pa½ sabba½ ta½ akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
534. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusalanti? ¾mant±. S±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidhi; no ca vata re vattabbe– “akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusalan”ti.
Akusalena cittena samuµµhito phasso akusalo s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ± cetan±… r±go… doso… moho… m±no… diµµhi… vicikicch±… thina½… uddhacca½… ahirika½…pe… anottappa½ akusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusala½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhito phasso akusalo an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhit± vedan±…pe… saññ±… cetan±… r±go… doso… moho… m±no… diµµhi… vicikicch±… thina½… uddhacca½… ahirika½…pe… anottappa½ akusala½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusalanti? ¾mant±. Ya½ kiñci akusalena cittena samuµµhita½ r³pa½ sabba½ ta½ akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
535. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ aby±katanti? ¾mant± Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ aby±katanti Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo aby±katoti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
536. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½…pe… ras±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo an±rammaºo akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ aby±katanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo an±rammaºo aby±katoti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
537. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ phassavippayutta½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ phassavippayutta½ akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ phassavippayutta½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo phassavippayutto akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ phassavippayutta½ aby±katanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo an±rammaºo phassavippayutto aby±katoti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ akusalanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo an±rammaºo phassavippayutto akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
Akusalena cittena samuµµhita½ r³p±yatana½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe… akusalena cittena samuµµhita½ sadd±yatana½…pe… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo an±rammaºo phassavippayutto aby±katoti? ¾mant±. Akusalena cittena samuµµhita½ vac²kamma½ r³pa½ an±rammaºa½ phassavippayutta½ aby±katanti? Na heva½ vattabbe…pe….
538. Na vattabba½– “r³pa½ kusalampi akusalamp²”ti? ¾mant±. Nanu k±yakamma½ vac²kamma½ kusalampi akusalamp²ti? ¾mant±. Hañci k±yakamma½ vac²kamma½ kusalampi akusalampi, tena vata re vattabbe– “r³pa½ kusalampi akusalamp²”ti.
R³pa½ kusalampi akusalamp²ti? ¾mant±. Cakkh±yatana½ kusalampi akusalamp²ti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pa½ kusalampi akusalamp²ti? ¾mant±. Sot±yatana½…pe… gh±n±yatana½… jivh±yatana½… k±y±yatana½… r³p±yatana½… sadd±yatana½… gandh±yatana½… ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½… pathav²dh±tu… ±podh±tu… tejodh±tu…pe… v±yodh±tu asuci assu lohita½ sedo kusalopi akusalop²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±yo r³pa½, k±yakamma½ r³panti? ¾mant±. Mano r³pa½, manokamma½ r³panti? Na heva½ vattabbe …pe… mano ar³pa½, manokamma½ ar³panti? ¾mant±. K±yo ar³pa½, k±yakamma½ ar³panti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±yo r³panti, k±yakamma½ r³panti? ¾mant±. Cakkh±yatana½ r³panti, cakkhuviññ±ºa½ r³panti? Na heva½ vattabbe…pe… k±yo r³panti, k±yakamma½ r³panti? ¾mant±. Sot±yatana½ r³panti, sotaviññ±ºa½ r³panti? Na heva½ vattabbe…pe… k±yo r³panti, k±yakamma½ r³panti? ¾mant±. Gh±n±yatana½ r³panti, gh±naviññ±ºa½ r³panti? Na heva½ vattabbe…pe… k±yo r³panti, k±yakamma½ r³panti? ¾mant±. Jivh±yatana½ r³panti, jivh±viññ±ºa½ r³panti Na heva½ vattabbe…pe… k±yo r³panti, k±yakamma½ r³panti? ¾mant±. K±y±yatana½ r³panti, k±yaviññ±ºa½ r³panti? Na heva½ vattabbe…pe….
539. R³pa½ kammanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “cetan±ha½, bhikkhave, kamma½ vad±mi; cetayitv± kamma½ karoti k±yena v±c±ya manas±”ti [a. ni. 6.63 nibbedhikasutte]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “r³pa½ kamman”ti.
R³pa½ kammanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “k±ye v±, ±nanda [h±nanda (sa½. ni. 2.25)], sati k±yasañcetan±hetu uppajjati ajjhatta½ sukhadukkha½; v±c±ya v±, ±nanda [h±nanda (sa½. ni. 2.25)], sati vac²sañcetan±hetu uppajjati ajjhatta½ sukhadukkha½; mane v±, ±nanda [h±nanda (sa½. ni. 2.25)], sati manosañcetan±hetu uppajjati ajjhatta½ sukhadukkhan”ti [sa½. ni. 2.25; a. ni. 4.171]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “r³pa½ kamman”ti.
R³pa½ kammanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “tividh±, bhikkhave, k±yasañcetan± akusala½ k±yakamma½ dukkhudraya½ dukkhavip±ka½; catubbidh±, bhikkhave, vac²sañcetan± akusala½ vac²kamma½ dukkhudraya½ dukkhavip±ka½; tividh±, bhikkhave, manosañcetan± akusala½ manokamma½ dukkhudraya½ dukkhavip±ka½; tividh±, bhikkhave, k±yasañcetan± kusala½ k±yakamma½ sukhudraya½ sukhavip±ka½; catubbidh±, bhikkhave, vac²sañcetan± kusala½ vac²kamma½ sukhudraya½ sukhavip±ka½; tividh± bhikkhave, manosañcetan± kusala½ manokamma½ sukhudraya½ sukhavip±kan”ti [a. ni. 10.217 thoka½ pana visadisa½]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “r³pa½ kamman”ti.
R³pa½ kammanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “sac±ya½, ±nanda, samiddhi moghapuriso p±µaliputtassa [potaliputtassa (ma. ni. 3.300)] paribb±jakassa eva½ puµµho eva½ by±kareyya– ‘sañcetaniya½ ±vuso p±µaliputta, kamma½ katv± k±yena v±c±ya manas± sukhavedaniya½ sukha½ so vedayati; sañcetaniya½, ±vuso p±µaliputta, kamma½ katv± k±yena v±c±ya manas± dukkhavedaniya½ dukkha½ so vedayati; sañcetaniya½, ±vuso p±µaliputta, kamma½ katv± k±yena v±c±ya manas± adukkhamasukhavedaniya½ adukkhamasukha½ so vedayat²’ti, eva½ by±karam±no kho, ±nanda, samiddhi moghapuriso p±µaliputtassa paribb±jakassa samm± by±karam±no by±kareyy±”ti [ma. ni. 3.300]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “r³pa½ kamman”ti.

R³pa½ kammantikath± niµµhit±.