1-96. Kusalattika-pariy±pannaduka½

32. Nakusala½ napariy±panna½ dhamma½ paµicca aby±kato pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ napariy±panna½ dhamma½ paµicca aby±kato pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ napariy±panna½ dhamma½ paµicca aby±kato pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
Nakusala½ na-apariy±panna½ dhamma½ paccay± kusalo apariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ na-apariy±panna½ dhamma½ paccay± aby±kato apariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. Dve. (Akusalam³le dve, dukam³le dve.)… Hetuy± cha.

1-97. Kusalattika-niyy±nikaduka½

33. Nakusala½ naniyy±nika½ dhamma½ paccay± kusalo niyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nakusala½ na-aniyy±nika½ dhamma½ paµicca aby±kato aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ na-aniyy±nika½ dhamma½ paµicca aby±kato aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ na-aniyy±nikańca na-aby±kata½ na-aniyy±nikańca dhamma½ paµicca aby±kato aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.

1-98. Kusalattika-niyataduka½

34. Nakusala½ naniyata½ dhamma½ paccay± kusalo niyato dhammo uppajjati hetupaccay±… (apariy±pannasadisa½ cha pańh±).
Nakusala½ na-aniyata½ dhamma½ paµicca aby±kato aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ na-aniyata½ dhamma½ paµicca aby±kato aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ na-aniyata½ dhamma½ paµicca aby±kato aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ na-aniyatańca na-aby±kata½ na-aniyatańca dhamma½ paµicca aby±kato aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ na-aniyatańca na-aby±kata½ na-aniyatańca dhamma½ paµicca aby±kato aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± pańca.

1-99. Kusalattika-sa-uttaraduka½

35. Nakusala½ nasa-uttara½ dhamma½ paµicca aby±kato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasa-uttara½ dhamma½ paµicca aby±kato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ nasa-uttara½ dhamma½ paµicca aby±kato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ nasa-uttarańca na-aby±kata½ nasa-uttarańca dhamma½ paµicca aby±kato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ nasa-uttarańca na-akusala½ nasa-uttarańca dhamma½ paµicca aby±kato sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± pańca.
Nakusala½ na-anuttara½ dhamma½ paccay± kusalo anuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±… (sa½khitta½.) Hetuy± cha…pe… vip±ke t²ŗi…pe… avigate cha.

1-100. Kusalattika-saraŗaduka½

36. Nakusala½ nasaraŗa½ dhamma½ paccay± akusalo saraŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nakusala½ na-araŗa½ dhamma½ paµicca aby±kato araŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ na-araŗa½ dhamma½ paµicca aby±kato araŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ na-araŗańca na-aby±kata½ na-araŗańca dhamma½ paµicca aby±kato araŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.

2-1. Vedan±ttika-hetuduka½

37. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetu½ dhamma½ paµicca sukh±ya vedan±ya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetu½ dhamma½ paµicca dukkh±ya vedan±ya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetu½ dhamma½ paµicca adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. T²ŗi.
Nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetu½ dhamma½ paµicca dukkh±ya vedan±ya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetu½ dhamma½ paµicca adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetuńca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nahetuńca dhamma½ paµicca sukh±ya vedan±ya sampayutto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi (dutiya½ gaŗitakena t²ŗi). Hetuy± ekav²sa.
Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nanahetu½ dhamma½ paµicca dukkh±ya vedan±ya sampayutto nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… dve.
Nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ nanahetu½ dhamma½ paµicca… (dve pańh±yeva).
Na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ nanahetu½ dhamma½ paµicca… (dveyeva. Paµhama½ gaŗitakena eka½, dutiya½ gaŗitakena eka½, tatiya½ gaŗitakena eka½ k±tabba½.) Hetuy± nava.

3-1. Vip±kattika-hetuduka½

38. Navip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±ko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Navip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Navip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. T²ŗi.
Navip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±ko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Navip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Dve.
Nanevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±ko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Dve.
Navip±ka½ nahetuńca nanevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetuńca dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Navip±kadhammadhamma½ nahetuńca nanevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetuńca dhamma½ paµicca vip±ko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Navip±ka½ nahetuńca navip±kadhammadhamma½ nahetuńca dhamma½ paµicca vip±ko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Navip±ka½ nahetuńca navip±kadhammadhamma½ nahetuńca dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Dve. (Sa½khitta½.) Hetuy± ek±dasa.
Navip±ka½ nanahetu½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± aµµh±rasa. (Sa½khitta½.)

4-1. Up±dinnattika-hetuduka½

39. Na-up±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
Na-up±dinnup±d±niya½ nanahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± aµµh±rasa.

5-1. Sa½kiliµµhattika-hetuduka½

40. Nasa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.

6-11-1. Vitakk±dittik±ni-hetuduka½

41. Nasavitakkasavic±ra½ nahetu½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pannarasa.
42. Nap²tisahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± aµµhav²sa.
43. Nadassanena pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
44. Nadassanena pah±tabbahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
45. Na-±cayag±mi½ nahetu½ dhamma½ paµicca apacayag±m² hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
46. Nasekkha½ nahetu½ dhamma½ paµicca asekkho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.

12-13-1. Parittattikadvaya-hetuduka½

47. Naparitta½ nahetu½ dhamma½ paµicca mahaggato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± ek±dasa.
48. Naparitt±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca paritt±rammaŗo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± terasa.

14-17-1. H²n±dittik±ni-hetuduka½

49. Nah²na½ nahetu½ dhamma½ paµicca majjhimo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
50. Namicchattaniyata½ nahetu½ dhamma½ paµicca sammattaniyato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
51. Namagg±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca maggahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… (sa½khitta½.) Hetuy± dasa.
52. Na-anuppanno nanahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-upp±d² nanahetu dhammo uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-anuppanno nanahetu ca na-upp±d² nanahetu ca dhamm± uppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuy± t²ŗi.

18-19-1. At²tattikadvaya-hetuduka½

53. Na-at²to nanahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-an±gato nanahetu dhammo paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-at²to nanahetu ca na-an±gato nanahetu ca dhamm± paccuppannassa nahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetuy± t²ŗi.
54. Na-at²t±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca at²t±rammaŗo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± sattarasa.

20-21-1. Ajjhattattikadvaya-hetuduka½

55. Na-ajjhatta½ nahetu½ dhamma½ paµicca bahiddh± hetu dhammo uppajjati hetupaccay±.
Nabahiddh± nahetu½ dhamma½ paµicca ajjhatto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± dve.
56. Na-ajjhatt±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca ajjhatt±rammaŗo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… dve.
Nabahiddh±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca bahiddh±rammaŗo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± cha.

22-1. Sanidassanattika-hetuduka½

57. Nasanidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ nahetuńca na-anidassanasappaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.
Nasanidassanasappaµigha½ nanahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ nanahetu½ dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (Nahetu nanahetu ovatt±, t²ŗi m³l±ni, ekav²sati pańh± k±tabb±.)

22-2. Sanidassanattika-sahetukaduka½

58. Nasanidassanasappaµigha½ nasahetuka½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ nasahetuka½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± Nasanidassanasappaµigha½ nasahetukańca na-anidassanasappaµigha½ nasahetukańca dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.