Dhammapaccan²y±nulome dukapaµµh±na½

1-6. Hetugocchaka½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Nahetu½ dhamma½ paµicca hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu½ dhamma½ paµicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu½ dhamma½ paµicca hetu ca nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nanahetu½ dhamma½ paµicca hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu½ dhamma½ paµicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanahetu½ dhamma½ paµicca hetu ca nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetuńca nanahetuńca dhamma½ paµicca hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetuńca nanahetuńca dhamma½ paµicca nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetuńca nanahetuńca dhamma½ paµicca hetu ca nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.) Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava.
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
2. Nasahetuka½ dhamma½ paµicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasahetuka½ dhamma½ paµicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasahetuka½ dhamma½ paµicca sahetuko ca ahetuko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-ahetuka½ dhamma½ paµicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-ahetuka½ dhamma½ paµicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-ahetuka½ dhamma½ paµicca sahetuko ca ahetuko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nasahetukańca na-ahetukańca dhamma½ paµicca sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasahetukańca na-ahetukańca dhamma½ paµicca ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasahetukańca na-ahetukańca dhamma½ paµicca sahetuko ca ahetuko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi. Hetuy± nava.
3. Nahetusampayutta½ dhamma½ paµicca hetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
4. Nahetuńceva na-ahetukańca dhamma½ paµicca hetu ceva sahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
5. Nahetuńceva nahetuvippayuttańca dhamma½ paµicca hetu ceva hetusampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
6. Nahetu½ nasahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.

7-13. C³¼antaraduk±di

7. Na-appaccaya½ dhamma½ paµicca sappaccayo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.
8. Na-asaŖkhata½ dhamma½ paµicca saŖkhato dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.
9. Nasanidassana½ dhamma½ paµicca sanidassano dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassana½ dhamma½ paµicca anidassano dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassana½ dhamma½ paµicca sanidassano ca anidassano ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.
Nasanidassano dhammo sanidassanassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Nasanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Na-anidassano dhammo anidassanassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo.
10. Nasappaµigha½ dhamma½ paµicca sappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasappaµigha½ dhamma½ paµicca appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasappaµigha½ dhamma½ paµicca sappaµigho ca appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-appaµigha½ dhamma½ paµicca appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-appaµigha½ dhamma½ paµicca sappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-appaµigha½ dhamma½ paµicca sappaµigho ca appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nasappaµighańca na-appaµighańca dhamma½ paµicca sappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± nava.
11. Nar³pi½ dhamma½ paµicca r³p² dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
12. Nalokiya½ dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nalokiya½ dhamma½ paµicca lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nalokiya½ dhamma½ paµicca lokiyo ca lokuttaro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nalokuttara½ dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nalokiyańca nalokuttarańca dhamma½ paµicca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1). Hetuy± pańca.
13. Nakenaci vińńeyya½ dhamma½ paµicca kenaci vińńeyyo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.

14-19. ¾savagocchaka½

14. Na-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-±sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nano-±sava½ dhamma½ paµicca no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nano-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nano-±sava½ dhamma½ paµicca ±savo ca no-±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-±savańca nano-±savańca dhamma½ paµicca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± nava.
15. Nas±sava½ dhamma½ paµicca s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nas±sava½ dhamma½ paµicca an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nas±sava½ dhamma½ paµicca s±savo ca an±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-an±sava½ dhamma½ paµicca s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Nas±savańca na-an±savańca dhamma½ paµicca s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½. (Sa½khitta½.) Hetuy± pańca.
16. Na-±savasampayutta½ dhamma½ paµicca ±savasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
17. Na-±savańceva an±savańca dhamma½ paµicca ±savo ceva s±savo ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
18. Na-±savańceva na-±savavippayuttańca dhamma½ paµicca ±savo ceva ±savasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
19. ¾savavippayutta½ nas±sava½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.

20-54. Sańńojan±dichagocchak±ni

20. Nasańńojana½ dhamma½ paµicca sańńojano dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Nagantha½ dhamma½ paµicca gantho dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-ogha½ dhamma½ paµicca ogho dhammo uppajjati hetupaccay± …pe….
Nayoga½ dhamma½ paµicca yogo dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Nan²varaŗa½ dhamma½ paµicca n²varaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±…
21. Napar±m±sa½ dhamma½ paµicca par±m±so dhammo uppajjati hetupaccay±….

55-68. Mahantaraduk±di

22. Nas±rammaŗa½ dhamma½ paµicca s±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nas±rammaŗa½ dhamma½ paµicca an±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nas±rammaŗa½ dhamma½ paµicca s±rammaŗo ca an±rammaŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-an±rammaŗa½ dhamma½ paµicca an±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nas±rammaŗańca na-an±rammaŗańca dhamma½ paµicca s±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± nava.
23. Nacitta½ dhamma½ paµicca citto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacitta½ dhamma½ paµicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacitta½ dhamma½ paµicca citto ca nocitto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nanocitta½ dhamma½ paµicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Nacittańca nanocittańca dhamma½ paµicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccay± Eka½. Hetuy± pańca.
24. Nacetasika½ dhamma½ paµicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacetasika½ dhamma½ paµicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacetasika½ dhamma½ paµicca cetasiko ca acetasiko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Hetuy± nava.
25. Nacittasampayutta½ dhamma½ paµicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasampayutta½ dhamma½ paµicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasampayutta½ dhamma½ paµicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nacittavippayutta½ dhamma½ paµicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittavippayutta½ dhamma½ paµicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittavippayutta½ dhamma½ paµicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nacittasampayuttańca nacittavippayuttańca dhamma½ paµicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± nava.
26. Nacittasa½saµµha½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasa½saµµha½ dhamma½ paµicca cittavisa½saµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasa½saµµha½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµho ca cittavisa½saµµho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… hetuy± nava.
27. Nacittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nocittasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no ca nocittasamuµµh±no ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… hetuy± nava.
28. Nacittasahabhu½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasahabhu½ dhamma½ paµicca nocittasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacittasahabhu½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ ca nocittasahabh³ ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… hetuy± nava.
29. Nacitt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacitt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca nocitt±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±. Nacitt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² ca nocitt±nuparivatt² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… hetuy± nava.
30. Nacittasa½saµµhasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
31. Nacittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
32. Nacittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
33. Na-ajjhattika½ dhamma½ paµicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nab±hira½ dhamma½ paµicca b±hiro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Na-ajjhattikańca nab±hirańca dhamma½ paµicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± nava.
34. Na-up±d± dhamma½ paµicca up±d± dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
35. Na-up±dinna½ dhamma½ paµicca anup±dinno dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.

69-74. Up±d±nagocchaka½

36. Na-up±d±na½ dhamma½ paµicca up±d±no dhammo uppajjati hetupaccay±… (sa½khitta½).

75-82. Kilesagocchaka½

37. Nakilesa½ dhamma½ paµicca kileso dhammo uppajjati hetupaccay±… (sa½khitta½).

83-99. Piµµhiduka½

38. Nadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Nanadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nanadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbo ca nadassanena pah±tabbo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nadassanena pah±tabbańca nanadassanena pah±tabbańca dhamma½ paµicca nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½. Hetuy± pańca.
39. Nabh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca nabh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
40. Nadassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
41. Nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
42. Nasavitakka½ dhamma½ paµicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasavitakka½ dhamma½ paµicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasavitakka½ dhamma½ paµicca savitakko ca avitakko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-avitakka½ dhamma½ paµicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-avitakka½ dhamma½ paµicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-avitakka½ dhamma½ paµicca savitakko ca avitakko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nasavitakkańca na-avitakkańca dhamma½ paµicca savitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasavitakkańca na-avitakkańca dhamma½ paµicca avitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasavitakkańca na-avitakkańca dhamma½ paµicca savitakko ca avitakko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) Hetuy± nava.
43. Nasavic±ra½ dhamma½ paµicca savic±ro dhammo uppajjati hetupaccay± hetuy± nava.
44. Nasapp²tika½ dhamma½ paµicca sapp²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
45. Nap²tisahagata½ dhamma½ paµicca p²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
46. Nasukhasahagata½ dhamma½ paµicca sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
47. Na-upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca na-upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato ca na-upekkh±sahagato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nana-upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca na-upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Na-upekkh±sahagatańca nana-upekkh±sahagatańca dhamma½ paµicca upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-upekkh±sahagatańca nana-upekkh±sahagatańca dhamma½ paµicca na-upekkh±sahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-upekkh±sahagatańca nana-upekkh±sahagatańca dhamma½ paµicca upekkh±sahagato ca na-upekkh±sahagato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi. Hetuy± nava.
48. Nak±m±vacara½ dhamma½ paµicca k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nak±m±vacara½ dhamma½ paµicca nak±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nak±m±vacara½ dhamma½ paµicca k±m±vacaro ca nak±m±vacaro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… t²ŗi.
Nanak±m±vacara½ dhamma½ paµicca nak±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nak±m±vacarańca nanak±m±vacarańca dhamma½ paµicca k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± nava.
49. Nar³p±vacara½ dhamma½ paµicca r³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
50. Na-ar³p±vacara½ dhamma½ paµicca na-ar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
51. Napariy±panna½ dhamma½ paµicca pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Na-apariy±panna½ dhamma½ paµicca pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Napariy±pannańca na-apariy±pannańca dhamma½ paµicca pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½. Hetuy± pańca.
52. Naniyy±nika½ dhamma½ paµicca aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Na-aniyy±nika½ dhamma½ paµicca aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Naniyy±nikańca na-aniyy±nikańca dhamma½ paµicca aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½. Hetuy± pańca.
53. Naniyata½ dhamma½ paµicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Na-aniyata½ dhamma½ paµicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Naniyatańca na-aniyatańca dhamma½ paµicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½. Hetuy± pańca.
54. Nasa-uttara½ dhamma½ paµicca sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasa-uttara½ dhamma½ paµicca anuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasa-uttara½ dhamma½ paµicca sa-uttaro ca anuttaro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Na-anuttara½ dhamma½ paµicca sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Nasa-uttarańca na-anuttarańca dhamma½ paµicca sa-uttaro dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.

100. Saraŗaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

55. Nasaraŗa½ dhamma½ paµicca araŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½.
Na-araŗa½ dhamma½ paµicca araŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nasaraŗańca na-araŗańca dhamma½ paµicca araŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Eka½. Hetuy± pańca, ±rammaŗe dve…pe… avigate pańca.

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

56. Nasaraŗa½ dhamma½ paµicca araŗo dhammo uppajjati nahetupaccay±. Na-araŗa½ dhamma½ paµicca saraŗo dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
Nahetuy± dve, na-±rammaŗe t²ŗi…pe… novigate t²ŗi.
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaŗapaccay±

57. Nasaraŗo dhammo araŗassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Na-araŗo dhammo araŗassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-araŗo dhammo saraŗassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-araŗo dhammo saraŗassa ca araŗassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)
58. Nasaraŗo dhammo saraŗassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nasaraŗo dhammo araŗassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Dve.
Na-araŗo dhammo araŗassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Na-araŗo dhammo saraŗassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Dve.
59. Hetuy± catt±ri, ±rammaŗe catt±ri…pe… avigate satta.

Paccan²yuddh±ro

60. Nasaraŗo dhammo saraŗassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo, purej±tapaccayena paccayo (sa½khitta½).
Nahetuy± satta, na-±rammaŗe satta…pe… no-avigate catt±ri.
(Yath± kusalattike pańh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaŗita½, eva½ gaŗetabba½.)

Dhammapaccan²y±nulome dukapaµµh±na½ niµµhita½.