Dhamm±nulomapaccan²ye dukadukapaµµh±na½

1-1. Hetuduka-sahetukaduka½

1. Hetu½ sahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu½ sahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ sahetukańca nahetu½ sahetukańca dhamma½ paµicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.) Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe eka½…pe… avigate pańca.
2. Nahetu½ sahetuka½ dhamma½ paµicca nanahetu nasahetuko dhammo uppajjati nahetupaccay±… (sa½khitta½.) Nahetuy± eka½, na-±rammaŗe t²ŗi…pe… novigate t²ŗi.
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

Hetu-±rammaŗapaccay±

3. Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (3)
Nahetu sahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½, ±rammaŗe cha, adhipatiy± dve…pe… avigate pańca. (Pańh±v±ra½ vitth±retabba½.)
4. Hetu½ ahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nahetu½ ahetuka½ dhamma½ paµicca nanahetu na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.) Hetuy± catt±ri.

1-2. Hetuduka-hetusampayuttaduka½

5. Hetu½ hetusampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sahetukasadisa½.)
Hetu½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca nahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nahetu½ hetuvippayutta½ dhamma½ paµicca nanahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. Hetuy± catt±ri.

1-3-5. Hetuduka-hetusahetuk±diduk±ni

6. Hetu½ hetuńceva sahetukańca dhamma½ paµicca nahetu nahetu ceva na-ahetuko ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.
Nahetu½ sahetukańceva na ca hetu½ dhamma½ paµicca nanahetu na-ahetuko ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.
7. Hetu½ hetuńceva hetusampayuttańca dhamma½ paµicca nahetu nahetu ceva nahetuvippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.
Nahetu½ hetusampayuttańceva na ca hetu½ dhamma½ paµicca nanahetu nahetuvippayutto ceva nanahetu ca dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.
8. Nahetu½ nahetu½ sahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± adhipatiy± eka½.
Nahetu½ nahetu½ ahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu nahetu na-ahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± eka½.

1-6-12. Hetuduka-c³¼antaraduk±di

9. Nahetu appaccayo dhammo nanahetussa na-appaccayassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…pe… nahetu appaccayo dhammo nahetussa na-appaccayassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nahetu appaccayo dhammo nahetussa na-appaccayassa ca nanahetussa na-appaccayassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…pe…. (AsaŖkhata½ appaccayasadisa½.)
10. Nahetu sanidassano dhammo nanahetussa nasanidassanassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nahetu sanidassano dhammo nahetussa nasanidassanassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nahetu sanidassano dhammo nahetussa nasanidassanassa ca nanahetussa nasanidassanassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. ¾rammaŗe t²ŗi.
Hetu½ anidassana½ dhamma½ paµicca nahetu na-anidassano dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
11. Nahetu½ sappaµigha½ dhamma½ paµicca nahetu nasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± eka½.
Hetu½ appaµigha½ dhamma½ paµicca nahetu na-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
12. Nahetu½ r³pi½ dhamma½ paµicca nanahetu nar³p² dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Hetu½ ar³pi½ dhamma½ paµicca nahetu na-ar³p² dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
13. Nahetu½ lokiya½ dhamma½ paccay± nanahetu nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Hetu½ lokuttara½ dhamma½ paµicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu½ lokuttara½ dhamma½ paµicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ lokuttarańca nahetu½ lokuttarańca dhamma½ paµicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.
14. Hetu½ kenaci vińńeyya½ dhamma½ paµicca nahetu nakenaci vińńeyyo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
Hetu½ nakenaci vińńeyya½ dhamma½ paµicca nahetu nanakenaci vińńeyyo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.

1-13-18. Hetuduka-±savagocchaka½

15. Hetu½ ±sava½ dhamma½ paµicca nahetu na-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
Hetu½ no-±sava½ dhamma½ paµicca nanahetu nano-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
16. Nahetu½ s±sava½ dhamma½ paccay± nanahetu nas±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Hetu½ an±sava½ dhamma½ paµicca nahetu na-an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
17. Hetu½ ±savasampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu na-±savasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
Hetu½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca nahetu na-±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
18. Hetu½ ±savańceva s±savańca dhamma½ paµicca nahetu na-±savo ceva na-an±savo ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
Hetu½ s±savańceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca nanahetu na-an±savo ceva nano ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
19. Hetu½ ±savańceva ±savasampayuttańca dhamma½ paµicca nahetu na-±savo ceva na-±savavippayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ ±savasampayuttańceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca nanahetu na-±savavippayutto ceva nano-±savo ca dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
20. Nahetu½ ±savavippayutta½ s±sava½ dhamma½ paccay± nanahetu ±savavippayutto nas±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Lokiyasadisa½.)
Hetu½ ±savavippayutta½ an±sava½ dhamma½ paµicca nahetu ±savavippayutto na-an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nahetu½ ±savavippayutta½ an±sava½ dhamma½ paµicca nahetu ±savavippayutto na-an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ ±savavippayutta½ an±savańca nahetu½ ±savavippayutta½ an±savańca dhamma½ paµicca nahetu ±savavippayutto na-an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetuy± t²ŗi.

1-19-53. Hetuduka-sańńojan±digocchaka½

21. Hetu½ sańńojana½ dhamma½ paµicca nahetu nosańńojano dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
22. Hetu½ gantha½ dhamma½ paµicca nahetu nogantho dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± nava.
23. Hetu½ ogha½ dhamma½ paµicca nahetu no-ogho dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
24. Hetu½ yoga½ dhamma½ paµicca nahetu noyogo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± pańca.
25. Hetu½ n²varaŗa½ dhamma½ paµicca nahetu non²varaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
26. Nahetu½ par±m±sa½ dhamma½ paµicca nanahetu nopar±m±so dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.

1-54-81. Hetuduka-mahantaraduk±di

27. Hetu½ s±rammaŗa½ dhamma½ paµicca nahetu nas±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ an±rammaŗa½ dhamma½ paµicca nanahetu na-an±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
28. Nahetu½ citta½ dhamma½ paµicca nanahetu nocitto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Hetu½ nocitta½ dhamma½ paµicca nahetu nanocitto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
29. Hetu½ cetasika½ dhamma½ paµicca nahetu nacetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ acetasika½ dhamma½ paµicca nanahetu na-acetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
30. Hetu½ cittasampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu nacittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ cittavippayutta½ dhamma½ paµicca nanahetu nacittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
31. Hetu½ cittasa½saµµha½ dhamma½ paµicca nahetu nacittasa½saµµho dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ cittavisa½saµµha½ dhamma½ paµicca nanahetu nacittavisa½saµµho dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
32. Hetu½ cittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ nocittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nanahetu nanocittasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
33. Hetu½ cittasahabhu½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ nocittasahabhu½ dhamma½ paµicca nanahetu nanocittasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
34. Hetu½ citt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca nahetu nocitt±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ nocitt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca nanahetu nanocitt±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
35. Hetu½ cittasa½saµµhasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasa½saµµhasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
Nahetu½ nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nanahetu nanocittasa½saµµhasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.
36. Hetu½ cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±… hetuy± t²ŗi.